Condiţii de asigurare benevolă de sănătate

Dispoziţii generale

• Condițiile de asigurare benevolă de sănătate a persoanelor care pleacă temporar peste hotarele Republicii Moldova (în continuare după text -Condiţii de asigurare) sunt elaborate în conformitate cu Legea Republicii Moldova cu privire la asigurări Nr. 407 –XVI din 21.12.2006 și clauzele generale privind validitatea tranzacțiilor prevăzute de Legislația Civilă, Regulamentul privind cerințele față de conținutul condițiilor de asigurare pentru clasele de asigurare benevolă, precum și alte acte normative în vigoare.

• Condițiile de asigurare definesc protecția de asigurare a riscurilor legate de viața, sănătatea și capacitatea de muncă a Asiguratului, calificate în „Asigurări generale”, clasa 2 „Asigurări de sănătate”.

Obiectul asigurării

• Obiectul asigurării îl constituie interesele patrimoniale ale Persoanei asigurate, legate de:
- viaţa şi sănătatea Persoanei asigurate;
- cheltuielile neprevăzute ale Persoanei asigurate, ca rezultat al unei maladii subite şi (sau) unui accident pe teritoriul de acțiune al contractului (poliței) de asigurare, ce ţin de cazul asigurat;

• În baza Condiţiilor de asigurare nu pot fi încheiate contractele de asigurare în folosul persoanelor, care pleacă în ţară străină cu trai permanent.

Riscurile şi cazurile asigurate

Asigurătorul, la producerea cazului asigurat (principal sau auxiliar, după caz), acordă Asiguratului/Beneficiarului asigurării despăgubiri financiare, în natură sau mixte.

• În cazul producerii riscurilor asigurate, menționate în capitolul3,al prezentului Extras dinCondiţiilede asigurare(în continuare după text -Extras), Asigurătorul va aviza, va constata producerea evenimentului asigurat și va realiza procedura de calificare a cazului asigurat.

• Caz asigurat se consideră producerea riscului principal asigurat, și anume:
a) dereglarea sănătăţii ca urmare a îmbolnăvirii subite, acute;
b) dereglarea sănătăţii ca urmare a agravării maladiei cronice, care pune în pericol viața și sănătatea Beneficiarului asigurării;
c) dereglarea sănătăţii ca urmare a accidentării soldate cu vătămări corporale, care necesită asistență medicală de urgență;
d) stomatologie de urgență (limita maximă de 150,00 EURO).

• Asigurătorul, la survenirea evenimentelor asigurate descrise în prezentul Extras, va compensa în valoare reală, dar nu mai mult decât limitele răspunderii de asigurare (suma asigurată sau sub-limitele pe opțiuni), stipulate în Polița/Contractde asigurare emisă, cheltuielile aferente tratamentului medical prestat Asiguraților/Beneficiarilor asigurării, în cazul în care vătămarea corporală, afecţiunea sau îmbolnăvirea subită sau agravarea maladiei cronice a survenit neaşteptat, întâmplător, violent și s-a produs în perioada de asigurare valabilă, iar evenimentul, pentru înlăturarea consecinţelor căruia s-a făcut asigurarea, necesită îngrijiri medicale sau cere asistenţă medicală de urgență, necesară şi suficientă şi se limitează la:

A) asistenţa medicală în condiţii de ambulator (policlinici, centre medicale specializate):

1. consultaţia medicului generalist inclusiv, înregistrarea anamnezei, examen clinic general, examen clinic specific;

2. consultaţia medicului specialist, conform recomandării medicului internist;

3. investigaţii funcţionale şi teste de laborator în scopul diagnosticării, realizate doarîn conformitate cu indicaţiile medicului generalist/specialist;

4. servicii de radiologie, ecografie, endoscopie, scintigrafie, radioizotopie și investigații de înaltă performanţă: RMN, tomografie computerizată, etc.;

5. intervenții de mică chirurgie efectuate în condiţii de ambulator (policlinică);

6. asistenţa medicală de urgenţă, inclusiv urgenţele medico-chirurgicale şiserviciile de transportare cu ambulanţă;

7. compensarea costului tratamentului medicamentos, administrat în condiţii de tratament de ambulator, prescris de medicul curant.B)

B) asistenţa medicală în condiţii spitalicești, inclusiv:

1. spitalizare în regim de urgenţă;

2. consultaţia medicului internist;

3. consultaţiile medicilor specialişti;

4. tratament în condiţii de staționar, inclusiv compensarea costului consumabilelor medicale şi medicamentelor prescrise de medicul curant pentru perioada de spitalizare;

5. investigaţii instrumentale, diagnostice funcţionale şi de laborator, inclusiv, radiologie, endoscopie, ecografie, ultrasonografie, scintigrafie, radioizotopie, investigaţii de înaltă performanţă: RMN, tomografie computerizată, etc., efectuate în corespundere cu necesitatea realălegată de starea sănătății pacientului asigurat și prescrierea medicului curant, corelate cu protocoalele clinice în vigoare;

6. intervenţii chirurgicale urgente în condiţii de staţionar în corespundere cu necesitatea reală legată de starea sănătății pacientului și prescrierea medicului curant, corelate cu protocoalele clinice în vigoare;•angiografie -în cazul urgenţelor medico –chirurgicale;

7. angiografie -în cazul urgenţelor medico –chirurgicale;

8. anestezie locală, loco-regională sau generală;

9. asistenţă medicală în secţii specializate de terapie intensivă şi reanimare;

De asemenea, este calificat drept risc asigurat riscul de suportare a cheltuielilor legate de:

- evacuarea medicală realizată la indicația medicului curant sau la decizia Asiguratului și cu acordul medicului curant în cazulaccidentării sau îmbolnăvirii, care include şi se limitează la transportarea Asiguratului/Beneficiarului asigurării, cu transport medical specializat sau alt mijloc de transport, la o altă instituţie medicală pentru tratarea vătămării corporale sau a maladiei subite de care suferă acesta, sau transportarea Asiguratului/Beneficiarului asigurării în Republica Moldova.

- repatrierea medicalărealizată la recomandarea medicului curant sau în corespundere cu decizia comună a Asigurătorului și a Contractantului asigurării sau a rudei apropiate de gradul I.Notă: Repatrierea medicalăprevede transportarea Asiguratului/Beneficiarului asigurării, cuun mijloc de transport medical specializat din țara sejurului în Republica Moldova (la cea mai apropiată de domiciliu instituție medicală), inclusiv asistență medicală specializată pe parcursul transportării.

- repatrierea postmortem, care se limitează la compensarea:

a) cheltuielilor de transportare în Republica Moldova a defunctului asigurat în cazul decesului subit a acestuia produs în perioada de asigurare valabilă, drept urmare a accidentării sau a îmbolnăvirii subite acute;

b) cheltuielilor aferente serviciilor de documentare a repatrierii postmortem;

c) costului sicriului și altor accesorii standardizate pentru aceste cazuri de autoritățile competente ale țării din care se realizează repatrierea postmortem.

C) tratamentului stomatologic de urgență (în valoare maximă de 150,00 EURO), care include şi se limitează la compensarea costurilor legate de:

1. consultul medicului stomatolog pe motiv de urgență stomatologică;

2. investigaţii radiologice în stomatologie compensate în limita sumei asigurate, stipulate pentru această opțiune în Contractul de asigurare încheiat;

3. tratamentul stomatologic chirurgical compensat în limita sumei asigurate stipulate pentru această opțiune în Polița/Contractul de asigurare încheiat.

• Asigurătorul, în conformitate cu clauzele Poliței/Contractului de asigurare încheiat și Programul de asigurare procurat, poate extinde asigurarea prestată pe protecţia de riscuri principale (categoria A) prinsuplinirea cu protecție de asigurare de riscuri auxiliare (categoria B), care sunt legate de riscurile principale, sunt sub incidența riscurilor principale și sunt garantate prin Polița/Contractul de asigurare care reglementează riscurile principale.

Excluderi din acoperirea de asigurare

• Asigurătorul, în cazul în care nu există prevederi contractuale, nu oferă protecţie de asigurare şi, respectiv, nu despăgubeşte prejudiciul cauzat direct sau indirect de:
a) instituirea stării de război, războiul civil, revoluţia sau stareaexcepţională, epidemie, pandemie,etc. ;
b) invazia; intervenţia străină;
c) ostilităţile militare (declarate sau nedeclarate), rebeliunea, insurecţia;
d) tulburările în masă care au proporţii de răscoală;
e) instaurarea puterii militare sau uzurparea puterii;
f) contaminarea biologică sau chimică;
g) explozia proiectilelor, bombelor, grenadelor, fiind consecinţa oricărui act de terorism;
h) înrolarea în forţe armate sau angajarea în serviciu în alte formaţiuni militare;
i) participarea activă la acte de terorism sau război.
Extensie: În sensul prevederilor p. 4.1. prezentului Extras:
• Act de terorism înseamnă orice act care include, dar nu se limitează la folosirea forţei sau a violenţei şi/sau ameninţarea cu aceasta, din partea oricărei persoane sau grup de persoane, indiferent dacă acţionează de sine stătător, în numele sau în legătură cu oricare organizaţie (organizaţii) sau guvern (guverne), comis în scopuri politice, religioase, ideologice sau etnice sau în scopul de a influenţa orice guvernare şi/sau de a intimida societatea sau o parte a acesteia.
• Contaminare biologică înseamnă otrăvirea prin „folosirea obiectelor contaminate” sau ca urmare a efectelor substanţelor chimice şi/sau biologice.

Asigurătorul nu–şi asumă obligaţii prin asigurare şi nu achită despăgubiri sau sume asigurate în cazul în care Asiguratul, în perioada de valabilitate a Poliței/Contractului de asigurare, comite acţiuni calificate de organele de drept crimă sau infracţiuni, care au determinat producerea cazului asigurat.

• Asigurătorul nu–şi asumă obligaţii prin asigurare şi nu achită despăgubiri sau sume asigurate în cazul în care Asiguratul în perioada de valabilitate a Poliței/Contractului de asigurare, comite acţiuni, care au determinat producerea cazului asigurat sau sunt cauza survenirii acestuia, şi anume:
a) a falsificat datele în Cererea –Declaraţie de asigurare perfectată;
b) a informat Compania de asistenţă (partenerul Asigurătorului) întârziat, mai târziudecât24 de ore din momentul producerii evenimentului asigurat, (dacă starea sănătăţii permitea comunicarea verbal), sau la reîntoarcerea în ţară –în limita de timp stipulată pentru opţiunea respectivă, sau a beneficiat de servicii medicale sau alte servicii ca exemplu: evacuare, repatriere sau tratament în staţionar cu durata mai mare de 10 zile, prestat în legătură cu îmbolnăvirea subită sau accidentarea Asiguratului, fără informarea Asigurătorului şi consimţământul acestuia privind validarea Poliței/Contractului şi acoperirea cheltuielilor;
c) a practicat sport periculos (excepţie –declararea acestui fapt şi aplicarea coeficienţilor de majorare la calculul primei de asigurare în momentul încheierii Poliței/Contractului): lupte marţiale, box, pescuit subacvatic, sport acvatic/subacvatic, înot cu utilizarea aparatelor de respiraţie, patinaj, schiat montan, alpinism, paraşutism, vânătoare, curse de cai, curse auto sau alte competiţii de viteză, care presupun utilizarea vehiculelor sau altor dispozitive (în aer, pe pământ, pe/sub apă), sport montan sau a practicat activităţi lucrative şi nu a specificat această informaţie în Cererea -Declaraţie de asigurare completată;
d) a participat la competiţii sportive în calitate de jucător profesionist (excepţie –declararea acestui fapt şi aplicarea coeficienţilor de majorare la calculul primei de asigurare în momentul încheierii Poliței/Contractului);
e) s-a intoxicat cu alcool, droguri, medicamente sau substanţe toxice, administrate contra indicaţiei normelor sanitare şi de protecţie;
f) suferă de consecinţele tentativei de suicid;
g) a pilotat sau a călătorit pe unitatea de transport, alta decât de rută (avion, iaht, autovehicul de curse), cu excepţia cazurilor în care a călătorit în calitate de pasager pe bordul transportatorului civil, dirijat de un pilot profesionist sau alt specialist licenţiat;
h) a fost înrolat în forţe armate sau angajat în serviciu în alte formaţiuni militare.

• Nu se califică drept „caz asigurat” (dacă nu există alte prevederi contractuale) şi se subînţelege că asigurarea dată exclude compensarea cheltuielilor legate direct sau indirect de situaţiile care au contribuit sau contribuie la producerea riscului asigurat (inclusiv dereglarea stării sănătăţii Asiguratului) în caz de acţiune directă sau indirectă a energiei nucleare. Dacă Asigurătorul susţine că în sensul acestei excluderi, orice cheltuieli nu sunt acoperite de această asigurare, sarcina de a demonstra contrariul îi revine Asiguratului.

• Nu sunt considerate cazuri asigurate indicate mai sus, dacă ele s-au produs în rezultatul:
a) de acţiuni militare, de instituirea stării de război sau a stării excepţionale, de dezordini în masă, de acţiune a energiei nucleare, de contaminare chimică sau biologică;
b) comiterii de către Asigurat (Persoana asigurată) sau Beneficiar a unei crime premeditate care a cauzat producerea cazului asigurat sau autocauzării intenţionate de către Asigurat a leziunilor corporale;
c) sinucidere sau consecinţele tentativei de sinucidere, mutilare, precum şi acţiunilor premeditate, îndreptate spre agravarea sănătăţii proprii, cu excepţia cazurilor, când Asiguratul a fost adus la o asemenea stare prin acţiunile ilicite ale terţelor persoane.
• Asigurătorul, în corespundere cu protecţia „Asigurarea de riscuri principale” nu despăgubeşte prin asigurare şi, respectiv, nu compensează cheltuielile aferente serviciilor medicale prestate pentru tratamentul:
a) alcoolismului, toxicomaniei, narcomaniei sau a consecinţelor directe ale acestora;
b) stomatologic, cu excepţia tratamentului stomatologic de urgenţă (limita maximă de protecţie de asigurare pentru acest caz este de 150,00 EURO ),
c) ortopedic,
d) ortodontic, prepararea sau repararea danturii artificiale, aplicarea coroniţelor, aplicarea sau repararea punţilor, tratamentul chirurgical maxilo-facial sau stomatologic planificat;
e) traumelor, îmbolnăvirilor sau otrăvirilor şi consecinţele acestora suportate de Asigurat în stare de ebrietate alcoolică (concentrația 0,2g/litru alcool în sânge), narcotică sau toxică, comiterea premeditată a unei crime, tentative de sinucidere, automutilare, cu excepţia cazurilor când Asiguratului i-a fost provocată o asemenea stare de spirit prin acţiuni ilegale ale unor terţe persoane;
f) maladiilor infecţioase, sexual transmisibile, HIV/SIDA şi complicaţiile acestora, indiferent de forma clinică şi gradul de dezvoltare;
g) maladiilor oncologice, inclusiv hemoblastozelor, indiferent de forma clinică şi gradul de dezvoltare al acestora;
h) maladiilor psihice şi complicaţiilor lor, diverselor traumatisme şi maladiilor somatice provenite din cauza maladiilor psihice;
i) tuberculozei, sarcoidozei, mucoviscidozei, colagenozelor, indiferent de forma clinică şi gradul de dezvoltare;
j) insuficienţei renale cronice, care necesită efectuarea hemodializei;
k) insuficienţei hepatice cronice;
l) dereglărilor sexuale, sterilităţii, inseminării artificiale, contracepţiei;
m) maladiilor ereditare şi anomaliilor congenitale, indiferent de forma clinică şi gradul de dezvoltare;
n) diabetului zaharat şi complicaţiilor acestuia;
o) afecţiunilor actinice acute şi cronice;
De asemenea, Asigurătorul nu compensează cheltuielile aferente:
p) tratamentului planificat al maladiilor cronice inclusiv, chirurgii planificate, cunoscute sau necunoscute de care suferă Asiguratul, tratate sau netratate anterior momentului încheierii Poliței/Contractului de asigurare benevolă de sănătate pe perioada călătoriei peste hotare, inclusiv tratamentul maladiilor la etapa de asistenţă medicală de ambulator, cu excepţia cazurilor când această asistenţă a fost acordată în legătură cu durerile acute sau în scopul salvării vieţii Asiguratului;
q) tratamentului de reabilitare, homeopatic, reflexoterapeutic, terapie manuală sau tratamentului cu caracter experimental;
r) transplantului de celule, ţesuturi şi organe;
s) intervenţiilor chirurgicale pe cord, angiografie, aplicarea stentului, By-pas (angioplastie) aorto-coronariană precum și costurile ortezelor/protezelor/suportului sau fixativului ortopedic/ortodontic;
t) procedurilor şi intervenţiilor chirurgicale cosmetice şi plastice, protezării cosmetice/plastice, schimbării sexului precum și costurile ortezelor/protezelor/suportului sau fixativului ortopedic/ ortodontic;
u) monitorizării sarcinii şi complicaţiilor acesteia;
v) asistenţei medicale la naştere şi complicaţiile acesteia cu excepţia unor complicaţii subite, care pun în pericol viaţa gravidei şi/sau fătului în perioada de graviditate de până la 30 săptămâni. Asigurătorul va acoperi cheltuielile medicale suportate nemijlocit pentru înlăturarea acestui pericol;
w) chiuretajelor sau mini-avorturilor, dacă acestea nu reprezintă o consecinţă a unui accident sau o necesitate de urgenţă;
x) aplicării protezelor medicale de orice gen, inclusiv vasculare, de organe, țesuturi, articulații, oase;
y) aflării în staţionar pentru beneficiere de asistenţă de curatelă şi reabilitare;
z) corecţiei vederii, tratamentul chirurgical al miopiei, hipermetropiei, astigmatismului, procurării sau reparării ochelarilor, lentilelor de contact;
aa) procurării sau reparării dispozitivelor şi aparatelor medicale (stimulatoare cardiace, orice aparat, implant temporar sau definitiv).
• Asigurătorul nu compensează cheltuieli şi nu achită despăgubiri pe protecţia de asigurare de riscuri principale şi/sau auxiliare legate de:
a) tratamentul antiviral, cu excepția: IRVA, Pneumonie, enteroviroze;
b) tratamentul de reabilitare şi/sau curativ-sanatorial;
c) tratamentul medical în cazul în care persoana asigurată a întreprins călătoria în străinătate cu scopul beneficierii de servicii medicale pentru tratamentul unei bolipreexistente (boală sau afecţiune de care 4Asiguratul şi/sau familia sa are cunoştinţă înaintea intrării în vigoare a protecţiei de asigurare precizate în prezentul Extrassau tratamentul aplicat pentru consecinţele traumatismului de muncă sau bolii profesionale);
d) tratamentul chimio şi/sau radio-terapeutic;
e) tratamentul imuno-modulator;
f) dezinfecţie, vaccinare profilactică, expertize medicale şi investigaţii instrumentale şi/sau de laborator, dacă acestea nu reprezintă consecinţa directă a accidentului sau îmbolnăvirii subite acute;
g) prestarea confortului suplimentar în salon, şi anume: salon cu câteva camere separate, televizor, telefon, aparat de condiţionare şi umezire a aerului, serviciile coaforului, masorului, cosmetologului, etc.
h) tratamentul administrat fără coordonarea cu Compania de asistenţă sau cu Centrul de semnalizare al Asigurătorului;
i) tratamentul administrat după expirarea perioadei de asigurare valabilă sau tratamentul administrat la revenirea în Republica Moldova sau ţara de reşedinţă;
j) control medical profilactic sau de rutină, scrining medical;

Suma asigurată

• Suma asigurată se determină prin acordul comun al Părţilor.

• Valoarea Sumei Asigurate este menţionată în Poliţa/Contraсtulde asigurare.

Prima de asigurare, forma şi modul de achitare a ei

• Prima de asigurarereprezintăsuma pe care Asiguratul este obligat să o plătească Asigurătorului la eliberarea Poliţei/Contractului de asigurare în modul şi termenul prevăzut în Polița/Contractul de asigurare, în schimbul preluării de către Asigurător a riscului asigurat.

• Prima de Asigurare, menţionată în Poliţa/Contractulde asigurare, este plătită de către Asigurat în numerar sau prin virament.

• Plata primei de asigurare se va efectua în lei moldoveneşti, conform cursului de schimb stabilit de Banca Naţională a Moldovei la data încheierii Poliței/Contractuluide asigurare.

• Asigurătorul poate aplica coeficienţi de majorare sau reducere a primei de asigurare îndependenţă de gradul de risc şi alţi factori specificaţi în Condițiilede asigurare.

Termenul şi teritoriul de acţiune al contractului de asigurare

• Termenul de asigurare este indicat în Poliţa/Contractulde asigurare.

• Poliţa/Contractul de asigurare se încheie pe o perioadă de maxim un an şi intră în vigoare după achitarea de către Asigurat a primei de asigurare,dar nu înainte de termenul de asigurare indicat în Poliţa/Contractulde asigurare.

• Asigurarea este valabilă în perioada aflării Persoanei asigurate pe teritoriul de acțiune al contractului (poliței) de asigurare din momentul intrării Persoanei asigurate pe teritoriul unui stat străin până în momentul ieşirii Persoanei asigurate de pe teritoriul unui stat străin.

• Pentru Polițele/Contractede asigurare cu multiple intrări-ieșiri, perioada de asigurare poate fi de la 1 lună pînă la 12 luni, iar numărul de zile cu acoperire prin asigurare poate varia de la 5 pînă la 270 zile.

• Pentru contractele (polițele) de asigurare cu multiple intrări-ieșiri, Asigurătorul poartă răspundere numai pentru numărul de zile cu acoperire prin asigurare.

• Teritoriul de acțiune al Poliței/Contraсtuluide asigurare reprezintă:
- Pentru polițele cu suma asigurată 5000 USD/EURO -teritoriul țărilor CSI(inclusive Georgia și Ucraina);
- Pentru polițele cu suma asigurată 10000 USD/EURO-teritoriul Turciei și țărilor CSI;
- Pentru polițelecu suma asigurată de 30000 sau 60000 USD/EURO –Țările CSI și Europa ;
- Pentru polițele cu suma asigurată de 30000 USD/EURO –Țările CSI, Europa și ASIA ;
- Pentru polițele cu suma asigurată de 60000 USD/EURO –Toate Țările Lumii.

Drepturile si obligaţiunile părţilor

• Asiguratul este obligat:
- la eliberarea Poliței/Contractuluide asigurare şi pe parcursul termenului de acţiune al cesteiasă-l informeze pe Asigurător despre toate circumstanţele, care îi sunt cunoscute şi au importanţă pentru determinarea gradului de risc;
- să familiarizeze Persoana asigurată cu prezentul Extras;
- să achite prima de asigurare în mărimea şi termenii prevăzuţi în Polița/Contractul de asigurare;
- să informeze de urgenţă Asigurătorul despre orice circumstanţe apărute ce pot modifica gradul de Risc, după semnareaPoliței/Contractului de Asigurare;
- în cazul înaintării Cererii de plată, săprezinte Asigurătorului documentele şi materialele cerute de acesta pentru fundamentarea plăţii Despăgubirii de Asigurare;
- să autorizeze experţii desemnaţi de Asigurător de a avea acces liber la orice informaţie privind Cazul Asigurat şi, implicit,de a evalua starea sănătăţii Asiguratului / Persoanei asigurate;
- să prezinte Asigurătorului documentele care atestă faptul survenirii cazului asigurat şi cheltuielile suportate. Toate documentele urmează a fi prezentate cu traducerea în limba de stat sau rusă.
• Asiguratul are dreptul:
- la încheierea Poliței/Contractului de asigurare să facă cunoştinţă cu prezentul Extrasşi să aleagă categoriade asigurare, A sauB).
- să încheie Polițe/Contracte de asigurare atât în favoarea sa, cât și în favoarea terțelor persoanele (colective, membri de familie)
- să primească despăgubirea de asigurare corespunzătoare la survenirea cazului asigurat;
- să inițieze rezoluțiuneaPoliței/Contractuluide asigurareîn conformitate cu Condițiile de asigurare ;
- să primească duplicatul Poliței/Contractuluide asigurare în caz de pierderea acesteia.

• Acţiunile Asiguratului / Persoanei asigurate la survenirea cazului asigurat:

a) la survenirea cazului asigurat:

1. imediat, cum va fi posibil, să ia legătură cu Compania de asistenţă şi / sau Asigurătorul prin intermediul telefoanelor de contact, indicate în Polița/Contractul de asigurare(în continuare să răspundă la întrebările Asistentului și să respecte indicațiile acestuia).Dacă Persoanei asigurate deja i se acordă ajutor medical, atunci Persoana asigurată sau reprezentantul său este obligat imediat cum va fi posibil să comunice cătreCompania deasistenţă şi / sau Asigurătorrechizitele instituţiei medicaleîn care este îndreptat (se îndreaptă), precum și, țara în care se află, adresa, numărul de telefon, numele prenumele, seria șinumărul poliței/contractului pe care o deține;

2. săîntreprindă acţiuni dependente de el pentru evitarea producerii Cazului Asigurat sau în vederea diminuării cheltuielilor aferente cazului asigurat, şi să coordoneze toate cheltuielile cu reprezentantul Companiei de asistenţă şi / sau Asigurătorul;

3. să respecte prescripţiile medicului care efectuează tratamentul şi regulile, stabilite de instituţia medicală.

a) la survenirea cazului asigurat:

1. imediat, cum va fi posibil, să ia legătură cu Compania de asistenţă şi / sau Asigurătorul prin intermediul telefoanelor de contact, indicate în Polița/Contractul de asigurare(în continuare să răspundă la întrebările Asistentului și să respecte indicațiile acestuia).Dacă Persoanei asigurate deja i se acordă ajutor medical, atunci Persoana asigurată sau reprezentantul său este obligat imediat cum va fi posibil să comunice cătreCompania deasistenţă şi / sau Asigurătorrechizitele instituţiei medicaleîn care este îndreptat (se îndreaptă), precum și, țara în care se află, adresa, numărul de telefon, numele prenumele, seria șinumărul poliței/contractului pe care o deține;

2. săîntreprindă acţiuni dependente de el pentru evitarea producerii Cazului Asigurat sau în vederea diminuării cheltuielilor aferente cazului asigurat, şi să coordoneze toate cheltuielile cu reprezentantul Companiei de asistenţă şi / sau Asigurătorul;

3. să respecte prescripţiile medicului care efectuează tratamentul şi regulile, stabilite de instituţia medicală.

b) să aibă grijă de integritatea documentelor (Poliței/Contractului de asigurare, chitanţelor şi conturilor de achitare a serviciilor), să nu letransmită unor alte persoane în scopul beneficierii lor de servicii medicale;

c) să dea consimţământul pentru transportarea sa şi tratamentul ulterior în ţara traiului permanent, dacă în opinia Asiguratorului şi Companiei de asistenţă repatrierea Persoanei asigurate este necesară şi posibilă, nu va prezenta pericol pentru viaţa pacientului şi nu v-a favoriza apariţia unor complicaţii ce ar pune în pericol viaţa Persoanei asigurate. Refuzul Persoanei asigurate de a-şi da consimţământul pentru repatriereare drept consecinţă pierderea de către Persoana asigurată a dreptului de acoperire de către Asigurător a cheltuielilor ulterioare pentru tratament şi aflarea în instituţia medicală în ţara de aflare;

d) întru confirmarea faptului cazului asigurat să asigure toate dovezile necesare ale cazului asigurat sau survenirii unei maladii subite, precum şi a cheltuielilor rezonabile şi raţionale, legate de cazul de asigurare;

e) să-l informeze pe Asigurător despre cazurile, când Compania de asistenţă nu a prestat servicii prevăzute în Polița/Contractul de asigurare.

f) În cazul achitării din cont propriu a cheltuielilor medicale (coordonate anterior cu Asistentul sau Asiguratorul) și solicitării compensării acestora de către Asigurător, Persoana Asigurată trebuie să prezinte la întoarcerea în Republica Moldova, dar nu mai 30 de zile din momentul întoarcerii, toate documentelor prezentate în punctul 9.3.2, a prezentului extras, la sediul Asigurătorului.

• Persoana asigurată are dreptul:
- să-i solicite Asigurătorului / Companiei de asistenţă la survenirea cazului asigurat, prestarea serviciilor de asigurare prevăzuteîn Polița/Contractul de asigurare;
• Asigurătorul este obligat:
- să-l familiarizeze pe Asigurat cu Extrasul din Condiţiile de asigurare înainte de încheierea Poliței/Contractului de asigurare;
- să indice în Polița/Contractul de asigurare lista serviciilor prestate de Asigurător / Compania de asistenţă şi lista adreselor şi telefoanelor reprezentanţelor Companiei de asistenţă;
- la survenirea cazului asigurat să-i acorde Persoanei asigurate asistenţă medicală şi (sau) de altă natură în conformitate cu Extrasul din Condiţiilede asigurare;
- să efectueze plata despăgubirii de asigurare în conformitate cu cap. IX al prezentului Extras;Dacă Persoana asigurată individual a achitat cheltuielile pentru serviciile medicale şi de altă natură (categoria A sau B), despăgubite conform Poliței/Contractului de asigurare în ţara de aflare, să efectueze plata despăgubirii de asigurare Persoanei asigurate, după sosirea Persoanei asigurate în ţara traiului permanent şi primirea de la Persoana asigurată a documentelor necesare, indicate în p. 9.3.2.;
- să nu divulge date despre Persoana asigurată şi situaţia ei materială, cu excepţia cazurilor, prevăzute de legislaţia Republicii Moldova.
• Asigurătorul are dreptul:
- să verifice informaţiile oferite de Asigurat la încheierea Poliței/Contractului de asigurare;
- să verifice informaţiile privind serviciile medicale şi alte servicii acordate şi suma achitării lor;
- să-i refuze Persoanei asigurate în plata despăgubirii de asigurare în conformitate cu Capitolul 4.
- în măsura necesităţii să intervină cu interpelări către organele de resort, precum şi individual sau prin intermediul Companiei de asistenţă să clarifice cauzele şi circumstanţele cazului asigurat.

Modul şi condiţiile de achitare a despăgubirilor de asigurare

• Dacă Polița/Contractul de asigurare este încheiat în condiţiile "categoria A" sau "categoria B", despăgubirea de asigurare se achită de Asigurător următoarele variante:

1. Varianta 1:
a) Asigurătorul achită facturile, prezentate de către Compania de asistenţă, privind cazul asigurat cu Persoana asigurată în ordinea, indicată în contractul încheiat între Asigurător şi Compania de asistenţă.
2. Varianta 2:
a) Asigurătorul achită cheltuielile suportate de Persoana asigurată / Beneficiarul de profit, (moştenitor) în legătură cu cazul asigurat în acel caz, dacă Persoana asigurată / Beneficiarul de profit (moştenitorul) personal a achitat cheltuielile, cu condiţia coordonării anterioare cu Compania de asistenţă / Asigurătorul. Despăgubirea de asigurare este achitată Persoanei asigurate / Beneficiarului de profit (moştenitorului) în valuta ţării de trai permanent a Persoanei asigurate în conformitate cu cursul valutelor străine, stabilite de Banca Naţională a ţării de trai permanent la ziua survenirii cazului asigurat.
b) Lista documentelorcare confirmă survenirea cazului asigurat şi cuantumul prejudiciului:Pentru primirea despăgubirii de asigurare Persoana asigurată / Beneficiarul de profit (moştenitorul) după întoarcerea în ţara de trai permanent prezintă Asigurătorului o cerere în forma scrisă pentru achitare după modelul stabilit de Asigurător, la care se anexează:
- Polița/Contractul de asigurare;
- Cecuri (bonuri de plată) în original;
- ctele, care confirmă faptul, data, locul şi circumstanţele producerii cazului asigurat cu indicarea diagnozei maladiei şi toate tipurile de servicii medicale şi de alt gen prestate;
- originalul certificatului-cont a instituţiei medicale privind primirea tratamentului şi plata serviciilor medicale cu indicarea familiei pacientului, diagnoza, data adresării după ajutor medical, durata tratamentului, enumerarea serviciilor acordate şi costul lor, cu indicarea termenilor concrete prestării serviciilor date;
- rețetepentru medicamente, în care trebuie să fieclar indicat numele, prenumele pacientului şi a medicului, denumirea medicamentului; la reţetele pentru medicamente trebuie să fie anexate cecurile corespunzătoare, care au ştampila farmaciei şi nota despre achitare;
- actele, care confirmă cheltuielile pentru repatrierea Persoanei asigurate în ţara de trai permanent pentru prelungirea tratamentului (facturile de cheltuieli, documente de călătorie, concluziile medicale referitor la maladie şi posibilitatea transportării Persoanei asigurate);
- actele, careconfirmă cheltuielile pentru repatrierea corpului Persoanei asigurate (facturile de cheltuieli cu enumerarea serviciilor, certificat oficial de deces şi concluziile medicale referitor la cauza decesului Persoanei asigurate);
- facturile pentru convorbirile telefonice legate de comunicarea despre producerea cazului asigurat;
- copia buletinului de identitate şi a paşaportului în baza căruia Persoana asigurată a traversat hotarul.

• Dacă în Polița/Contractul de asigurare este stipulată franşiza, atunci despăgubirea de asigurare care i se cuvine Persoanei asigurate se micşorează cu mărimea franşizei.

• Asigurătorul în limitele sumei de asigurare indicată în Polița/Contractul de asigurare, achită costul serviciilor medicale, prestate Persoanei asigurate, din momentul începerii tratamentului până la momentul, când în baza concluziilor medicale tratamentul în ţara de aflare se încheie.

• Termenul de luare a deciziei privind achitarea despăgubirii de asigurare sau refuzul în acordarea acesteia. Termenul de achitare a despăgubirii de asigurare după luarea deciziei de plată.După primirea de către Asigurător a tuturor actelor necesare ce confirmă faptul cazului asigurat, Asigurătorul efectuează cercetările necesare şi întocmeşte actul de asigurare. Plata despăgubirii de asigurare se efectuează timp de 30zile lucrătoare din momentul semnării actului de asigurare.Termenul de prezentare de către Asigurat (Persoanаasigurată) / Beneficiarul (moştenitorul) a tuturor actelor necesare Asigurătorului, indicate în punctul 9.3.2, ce confirmă faptul producerii cazului asigurat, precum şi consecinţele acestuia, este de cel mult 30 de zile calendaristice din ziua întoarceriiîn ţara de reşedinţă.În cazul în care Asigurătorul a primit toate actele şi datele pe care Asiguratul (Persoana asigurată)/Beneficiarul(moştenitorul) trebuie să le depună în legătură cu consecinţele cazului asigurat, Asigurătorul este obligat, în cel mult 30 zile lucrătoare, să întocmească Actul de asigurare.Asigurătorul ia decizia de refuz în plata despăgubirii de asigurare nu mai târziu de 10 zile lucrătoare din ziua primirii documentelor necesare şi anunţă Asiguratul (Persoanа asigurată) / Beneficiarul (moştenitorul) în scris motivând cauzele refuzului.Refuzul de acordare a despăgubirilor de asigurare poate fi contestat în instanţa de judecată.Dacă asupra faptului cazului asigurat este necesară o cercetare suplimentară sau încheierea organelor competente, suplimentar la documentele deja prezentate, Asigurătorul are dreptul de a amâna plata despăgubirii de asigurare pe o perioadă de cel mult 20 de zile, cu înştiinţarea obligatorie în formă scrisă a Asiguratului.

• Suma totală a despăgubirilor de asigurare conform Poliței/Contractului de asigurare (categoria A, categoria B), achitată pentru unul sau mai multe cazuri de asigurare ce au avut loc în perioada de acţiune a acestuia, nu poate depăşi suma de asigurare indicată în Polița/Contractul de asigurare.

• Despăgubirea de asigurare poate fi achitată reprezentantului Persoanei asigurate la prezentarea procurii, perfectată în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova în vigoare.

• Dacă Persoana asigurată este un minor, atunci despăgubirea de asigurare ce i se cuvine, va fi achitată părinţilor sau tutorilor Persoanei asigurate.