Condiţii de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto externă

I. OBIECTUL ASIGURĂRII

Asigurătorul, în baza prezentului contract, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr.414-XVI din 22.12.2006 „Cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule" cu persoane fizice şi juridice (numite în continuare Asiguraţi) avînd calitatea de posesori ai autovehiculului(elor) indicat(e) în cererea de asigurare, se obligă, în schimbul primei de asigurare încasate, să plătească persoanelor terţe păgubite, despăgubire de asigurare pentru daune cauzate în rezultatul accidentelor de autovehicul produse în afara teritoriului Republicii Moldova.

II. RISCURI ASIGURATE

 • 2.1 Asigurătorul acordă despăgubiri pentru:
  • a) sumele pe care Asiguratul este obligat să le plătească cu titlu de despăgubire şi cheltuieli de judecată pentru prejudiciile de care răspunde în baza legii civile din ţara pe teritoriul căreia s-a produs accidentul de autovehicul faţă de terţe persoane păgubite printr-un accident produs cu autovehiculul pentru care s-a încheiat asigurarea, ca urmare a vătămării corporale sau a decesului, precum şi a avarierii ori a distrugerii unor bunuri;
  • b) cheltuielile făcute de Asigurat în procesul civil, dacă a fost obligat la despăgubire (inclusiv în cazul în care acţiunea civilă rămîne în competenţa instanţei penale, de exemplu, în cazul aplicării amnistiei): cheltuielile pentru onorariul de avocat, taxele judiciare şi cheltuielile de expertiză, dovedite cu acte.
 • 2.2 Despăgubirile se acordă pentru pagubele produse ca urmare a avarierii ori distrugerii bunurilor care se aflau în afara autovehiculului care a produs accidentul, iar pentru bunurile aflate în acel autovehicul, numai dacă ele nu erau transportate în baza unui raport contractual încheiat cu Asiguratul, precum şi dacă nu aparţineau posesorului sau utilizatorului răspunzător de accident.
 • 2.3 În caz de vătămare corporală sau deces, despăgubirile de asigurare se acordă atît pentru persoanele aflate în afara autovehiculului, care a produs accidentul, cît şi pentru persoanele aflate în acel autovehicul, cu excepţia utilizatorului său.

III. SUMA ASIGURATĂ. PRIMA DE ASIGURARE

 • 3.1 Sumele datorate terţilor urmare a cauzării de prejudiciu prin accident de autovehicul se stabilesc de către Birourile Naţionale ale Asigurătorilor de Autovehicule din ţările pe teritoriul cărora s-a produs accidentul, în condiţiile şi în limitele stabilite prin Legea privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto în vigoare la data accidentului în ţara în care acesta s-a produs.
 • 3.2 Prima de asigurare reprezintă suma pe care Asiguratul se obligă să o plătească Asigurătorului pentru preluarea de către acesta a riscului în asigurare.
 • 3.3 Primele de asigurare se plătesc anticipat şi integral pentru întreaga perioadă de asigurare. Conform prezentului contract, prima de asigurare constituie _________euro/__________lei, care se plăteşte la data de __________

IV. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI

 • 4.1 Contractul de asigurare se încheie pe baza cererii scrise a Asiguratului, care, împreună cu toate celelalte declaraţii scrise ale acestuia, fac parte integrantă din prezentul contract.
 • 4.2 Contractul de asigurare se consideră încheiat prin plata primelor de asigurare, emiterea poliţei de asigurare Carte Verde şi este valabil exclusiv pentru autovehiculul specificat în poliţa de asigurare şi riscurile indicate în prezentul contract.
 • 4.3 În raporturile internaţionale, poliţa de asigurare Carte Verde este singurul document, care atestă valabilitatea teritorială a asigurării şi perioada de valabilitate a acoperirii prin asigurare.

V. ÎNCEPUTUL ŞI DURATA ASIGURĂRII

 • 5.1. Contractul de asigurare produce efecte în interiorul termenului prevăzut în poliţa de asigurare Carte Verde eliberată în baza prezentului contract, şi exclusiv după plata integrală a primei de asigurare.
 • 5.2 Răspunderea Asigurătorului începe în momentul ieşirii autovehiculului de pe teritoriul Republicii Moldova şi încetează în
 • 5.3 Prezentul contract este încheiat pe termen de ___zile de la data ________ până la ____________

VI. VALABILITATEA TERITORIALĂ

Prezentul contract de asigurare produce efecte în afara teritoriului Republicii Moldova, numai în ţările membre ale Sistemului Internaţional de Asigurare Carte Verde ale căror coduri internaţionale înscrise în poliţa de asigurare Carte Verde sînt nebarate.

VII. PAGUBE CARE NU SE REPARĂ DE ASIGURĂTOR

 • 7.1 Asigurătorul nu acordă despăgubiri pentru:
  • a) amenzile de orice fel şi cheltuielile penale, suportate de asigurat, precum şi cheltuielile de executare a hotărîrilor privind plata despăgubirilor;
  • b) sumele pe care asiguratul ar avea să le plătească drept despăgubiri conducătorului autovehiculului care a produs accidentul;
  • c) sumele pe care conducătorul autovehiculului care a produs accidentul este obligat să le plătească Asiguratului;
  • d) cheltuielile făcute în procesul penal de Asigurat sau de conducătorul autovehiculului, răspunzători de producerea pagubei, chiar daca odată cu acţiunea penală s-a soluţionat şi latura civilă
  • e) partea de despăgubire care depăşeşte limitele şi condiţiile stabilite prin legea de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto în vigoare la data accidentului în ţara producerii acestuia;
  • f) cazurile care nu intră sub incidenţa legii de asigurare obligatorie de răspundere civila auto în vigoare la data accidentului în ţara în care acesta s-a produs;
  • g) pagubele produse de energia nucleară sau ca urmare a exploziei atomice, radiaţiilor sau infestării radioactive;
  • h) pagubele produse ca urmare a deţinerii, operării, întreţinerii sau folosirii oricărui autovehicul pentru transportul unor produse periculoase şi anume:
   • - explozibili puternici cum ar fi: nitroglicerina, dinamita sau alte asemenea substanţe explozibile;
   • - petrolul, benzina sau motorina în vrac (pagubele produse ca urmare a transportului de carburanţi cu cisterne / vehicule specializate, proiectate, construite şi destinate unor astfel de transporturi nu sînt excluse);
   • - gaze sau amestecuri de gaze în stare lichidă, comprimată sau gazoasă;
  • i) pagubele produse ca urmare a războiului, războiului civil, grevelor, revoltelor, mişcărilor populare, actelor de terorism;
  • j) pagubele produse de vehicule ale forţelor armate, altele decît cele folosite pentru transportul personalului militar neînarmat;
  • k) pierderi sau daune produse bunurilor transportate sau tractate cu autovehiculul asigurat, inclusiv in baza unui raport contractual;
  • l) pagubele produse de vehicule comerciale folosite în aeroporturi sau cîmpuri de zbor;
  • m) pagubele produse ca urmare a unor concursuri (inclusiv curse), raliuri, probe pentru curse şi teste de siguranţă;
  • n) pagubele produse de instalaţii, echipamente sau utilaje de construcţii care nu se află pe drumurile publice;
  • o) pagubele produse de vehicule ce nu sînt destinate să circule pe drumurile publice.
 • 7.2 Asigurătorul nu va fi răspunzător faţă de Asigurat, inclusiv prepuşii acestuia, faţă de utilizatorul sau faţă de conducătorul autovehiculului pentru care s-a încheiat prezentul contract, pentru nici o daună, pierdere de profit, beneficii nerealizate, ratarea unor ocazii de afaceri şi de consecinţele păstrării, deteriorării, alterării (modificării), folosirii necorespunzătoare sau pierderii poliţei de asigurare „Carte Verde”.

VIII. MODIFICAREA ŞI REZILIEREA CONTRACTULUI

 • 8.1 Modificarea contractului de asigurare
 • Modificarea contractului de asigurare se efectuează în orice timp în interiorul termenului său de valabilitate. Modificarea contractului de asigurare se perfectează în formă scrisă prin întocmirea unor acorduri, contracte, addendumuri adiţionale, care, ulterior semnării de către părţi, fac parte integrantă din contractul de asigurare.
 • 8.2 Rezilierea contractului
  • 8.2.1 Contractul de asigurare poate fi reziliat de către părţi prin întocmirea în scris a unui acord de reziliere, precum şi în baza hotărîrii instanţei de judecată.
  • 8.2.2 Părţile pot solicita rezilierea contractului doar respectînd un termen de preaviz de o lună pînă la data propusă spre reziliere.
  • 8.2.3 Rezilierea contractului de asigurare presupune drept consecinţă încetarea protecţiei din asigurare de la data rezilierii şi restituirea de către Asigurător a primelor de asigurare pentru perioada neexpirată a contractului, cu reţinerea cheltuielilor de gestiune.
  • 8.2.4 Asigurătorul este eliberat de obligaţia restituirii primelor de asigurare în cazul în care pînă la reziliere a efectuat deja plăţi de despăgubire sau a primit un aviz de accident în care a fost implicat autovehiculul specificat în contractul şi poliţa de asigurare Carte Verde.
 • 8.3 Încetarea contractului de asigurare şi nulitatea lui
  • 8.3.1 Contractul de asigurare încetează de fapt şi de drept în cazurile prevăzute în art.10 alin.(1) din Legea nr.414-XVI din 22.12.2006 „Cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule”.
 • 8.3.2 Invocarea şi declararea nulităţii contractului de asigurare, precum şi consecinţele declarării nulităţii, este reglementată prin Capitolul III, Titlul III, Cartea Întîi din Codul Civil (art.216– 233) al Republicii Moldova.

IX. OBLIGAŢIILE ASIGURATULUI

 • 9.1 Asiguratul este obligat:
  • a) să verifice corectitudinea datelor înscrise de către Asigurător în poliţa de asigurare Carte Verde;
  • b) să nu facă nici o modificare şi nici să altereze în vre-un mod poliţa de asigurare Carte Verde.
 • 9.2 În caz de producere a riscului asigurat, Asiguratul este obligat:
  • a) să ia, potrivit cu împrejurările, măsuri pentru limitarea pagubelor;
  • b) să înştiinţeze imediat organele poliţiei sau alte organe de cercetare, cele mai apropiate de locul producerii accidentului, cerînd întocmirea de acte cu privire la cauzele şi împrejurările producerii accidentului şi la pagubele provocate;
  • c) să înştiinţeze neîntîrziat Biroul Asigurătorilor de Autovehicule prevăzut pe verso-ul poliţei de asigurare Carte Verde, din ţara în care s-a produs accidentul;
  • d) să înştiinţeze, în scris (prin fax, telex, e-mail), Asigurătorul despre producerea accidentului, împrejurările în care acesta a intervenit, despre natura pagubelor produse terţilor şi estimarea mărimii acestora, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data producerii accidentului de autovehicul;
  • e) să pună la dispoziţia Asigurătorului, în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la sosirea în ţară, dar nu mai tîrziu de 15 zile de la data producerii accidentului, declaraţia conducătorului autovehiculului şi a eventualilor martori cît şi orice alte acte primite în legătură cu accidentul (de la poliţie, pompieri, procuratură, judecătorii, etc. din ţara în care s-a produs accidentul);
  • f) să se apere în caz de proces, ţinînd seama şi de eventualele indicaţii scrise ale Asigurătorului.

X. CONSTATAREA ŞI EVALUAREA PAGUBELOR. PLATA DESPĂGUBIRILOR

 • 10.1. Constatarea producerii evenimentelor asigurate, evaluarea pagubelor, stabilirea cuantumului şi plata despăgubirilor la asigurarea de răspundere civila auto externă se fac de către Birourile Naţionale Carte Verde sau corespondenţii nominalizaţi în condiţiile şi în limitele stabilite prin legislaţia în domeniu în vigoare în ţara locului accidentului, potrivit procedurilor stabilite prin Regulamentul General al Consiliului Birourilor Carte Verde.
 • 10.2 În cazul în care, potrivit legislaţiei locale, Birourile Naţionale Carte Verde nu pot plăti despăgubirile datorate terţelor persoane păgubite decît pe cale judecătorească, Asigurătorul va da instrucţiuni Asiguratului referitor la susţinerea procesului civil şi va achita daunele prevăzute în hotărîrea judecătorească, precum şi cheltuielile ocazionate de acesta, prevăzute de Regulamentul General al Consiliului Birourilor, inclusiv onorariul avocatului.
 • 10.3 Rambursarea de către Birourile Naţionale Carte Verde sau corespondenţii nominalizaţi a despăgubirilor plătite terţelor persoane păgubite, inclusiv cheltuielile ocazionate în străinătate de activităţile privind constatarea, evaluarea şi stabilirea pagubelor, se plătesc de către Asigurător potrivit modului de lucru stabilit prin Regulamentul General al Consiliului Birourilor, în valuta în care se solicită plata despăgubirii.

XI. DISPOZIŢII FINALE

 • 11.1 Toate litigiile care derivă din prezentul contract de asigurare se soluţionează în procedură extrajudiciară prin încheierea tranzacţiilor de împăcare sau în procedură judiciară, după caz.
 • 11.2 Prezentul contract este valabil din momentul încheierii acestuia la eliberarea poliţei de asigurare cu condiţia achitării primelor de asigurare aferente.
 • 11.3 Respectarea riguroasă a obligaţiilor ce-i revin Asiguratului, precum şi presupunerea că declaraţiile şi răspunsurile acestuia la cerere sînt adevărate, sînt condiţii ce preced orice răspundere ce revine Asigurătorului.
 • 11.4 Prezentul contract este încheiat în 2 exemplare, din care unul a fost înmînat Asiguratului.