Condiţii de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă

I. OBIECTUL ASIGURĂRII

Asigurătorul, în baza prezentului contract, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr.414-XVI din 22.12.2006 “Cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule”, oferă Asiguratului protecţie din asigurare pentru cazurile de răspundere civilă, ca urmare a pagubelor produse prin accidente de autovehicule.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul prezentului contract îl constituie asigurarea obligatorie a răspunderii civile auto a Asiguratului, care are calitatea de posesor / utilizator al autovehiculului(elor) indicat(e) în cererea, care a servit temei pentru încheierea prezentului contract, pentru daunele cauzate vieţii, sănătăţii şi proprietăţii persoanelor terţe în rezultatul accidentelor de circulaţie.

III. TIPUL CONTRACTULUI

Prezentul contract este încheiat pe baza cererii Asiguratului, ce constituie parte integrantă a acestuia şi se extinde asupra unui număr:

 • a) limitat de persoane conform tabelei:
 • Numele şi prenumeleCodul personalData naşteriiDomiciliul (localitatea, strada, nr. blocului, nr. apartamentului)Permisul de conducere (nr. şi data)
 • b) nelimitat de persoane (de bifat)

IV. RISCURI ASIGURATE

Asigurătorul de răspundere civilă auto acordă despăgubiri pentru prejudiciile de care Asiguratul răspunde, în baza legii, faţă de terţele persoane păgubite prin accident de autovehicul, precum şi pentru cheltuielile legate de cazul asigurat şi suportate de Asigurat sau persoana păgubită în procesul civil.

V. Începutul și durata asigurării

 • 5.1. Contractul de asigurare se încheie pentru o perioada de 12 luni de la ______ pînă la ________
  • 5.1.1.Contractul de asigurare se încheie pentru perioade mai mici de 12 luni pentru autovehicule speciale echipate de uzina producătoare sau reutilate legal cu dispozitive şi instalaţii pentru lucrări sezoniere agricole, de deszăpezire sau alte lucrări similare ____________________________
 • 5.2. Contractul de asigurare încheiat în condiţiile pct.5.1.1 se încheie pentru perioada de _____________ de la ______________ pînă la ________________
 • 5.3. Perioada de asigurare începe să curgă din momentul menţionat în poliţa de asigurare şi încetează la ora 24 a ultimei zile din termenul convenit pentru asigurare.

VI. SUMA ASIGURATĂ. PRIMA DE ASIGURARE. FORMA ŞI TERMENELE DE PLATĂ

 • 6.1. Suma asigurată reprezintă limita răspunderii Asigurătorului, care nu poate depăşi limitele stabilite la art.14 alin.(2) din Legea nr.414-XVI din 22.12.2006 „Cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule”.
 • 6.2. Prima de asigurare reprezintă suma pe care Asiguratul se obligă să o plătească Asigurătorului pentru preluarea de către acesta a riscului în asigurare. Conform prezentului contract, prima de asigurare constituie_______/lei, care se achită integral la data de ________
 • 6.3. La data achitării primei de asigurare, Asigurătorul va elibera Asiguratului poliţa de asigurare RCA, care este anexă la prezentul contract. Poliţa de asigurare se eliberează cu condiţia achitării integrale a primei de asigurare.

VII. PAGUBE CARE NU SE REPARĂ DE ASIGURĂTOR

În baza prezentului contract Asigurătorul de răspundere civilă auto nu acordă despăgubiri pentru:

 • - prejudiciile produse bunurilor aparţinînd persoanelor fizice sau persoanelor juridice asigurate de răspundere civilă auto dacă au fost provocate de un autovehicul aflat în posesia lor;
 • - partea de prejudiciu care depăşeşte limitele maxime ale despăgubirilor de asigurare prevăzute la art.14 alin.(2) din Legea nr.414-XVI „Cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule" din 22.12.2006, produs în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor păgubite şi de numărul persoanelor răspunzătoare de producerea pagubei pentru daunele produse pe teritoriul Republicii Moldova;
 • - pagube pricinuite de dispariţia sau distrugerea hîrtiilor de valoare, banilor, pietrelor preţioase, obiectelor din metale preţioase şi pietre preţioase, obiectelor de artă şi altor obiecte ale proprietăţii intelectuale;
 • - sumele pe care utilizatorul răspunzător de producerea pagubei este obligat să le plătească posesorului, care i-a încredinţat autovehiculul asigurat, pentru avarierea ori distrugerea lui;
 • - prejudiciile produse ca urmare a transportului de produse periculoase (radioactive, inflamabile, explozive) care au determinat sau au agravat producerea pagubei;
 • - pretenţiile ca urmare a diminuării valorii bunurilor după reparaţie.
 • - pagubele produse la locul de muncă de dispozitivele sau instalaţiile montate pe autovehicul, utilizate ca utilaje sau instalaţii de lucru;
 • - pagubele produse prin accidente survenite în timpul operaţiunilor de încărcare şi descărcare, aceste accidente constituind riscuri ale activităţii profesionale;
 • - prejudiciul legat de poluarea mediului din cauza unui accident;
 • - pagubele produse prin exploatarea autovehiculelor în cadrul întrecerilor şi antrenamentelor sportive, organizate în locuri special prevăzute pentru acestea;
 • - pagubele produse în situaţiile în care răspunderea asigurătorului nu începuse ori încetase;
 • - sumele de recuperare a pagubei morale rezultate din accident.

VIII. ÎNCHEIEREA, MODIFICAREA, REZILIEREA ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 8.1. Încheierea contractului de asigurare
  • 8.1.1. Contractul de asigurare se încheie în formă scrisă în baza cererii de asigurare completată de către Asigurat.
  • 8.1.2. Contractul de asigurare produce efecte din data indicată în poliţa de asigurare.
 • 8.2. Modificarea contractului de asigurare
  • 8.2.1. Modificarea contractului de asigurare se efectuează în orice timp în interiorul termenului său de valabilitate şi nu poate contravine prezentului contract sau legislaţiei în vigoare. Modificarea contractului de asigurare se perfectează în formă scrisă prin întocmirea unor acorduri sau addendumuri adiţionale, care, ulterior semnării de către părţi, fac parte integrantă din contractul de asigurare.
  • 8.2.2. Asiguratul este în drept să solicite modificarea contractului de asigurare în partea ce ţine de numărul persoanelor admise să utilizeze autovehiculele. În acest caz, Asigurătorul va ajusta prima de asigurare în funcţie de factorul respectiv de risc.
  • 8.2.3. În cazul înstrăinării autovehiculului, dobînditorul are opţiunea de a modifica contractul de asigurare sau de a-l menţine dacă riscul său este asigurat în temeiul acestui contract.
 • 8.3. Rezilierea contractului de asigurare
  • 8.3.1. Contractul de asigurare poate fi reziliat de către părţi prin întocmirea în scris a unui acord de reziliere, precum şi în baza hotărîrii instanţei de judecată rămasă definitivă şi irevocabilă. Drept temei de reziliere a contractului de asigurare se consideră:
   • a) nerespectarea sau respectarea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale;
   • b) depunerea declaraţiei de reziliere de către una dintre părţi;
   • c) omiterea menţionării de către Asigurat, la încheierea şi/sau pe parcursul contractului, a unor împrejurări importante pentru determinarea de către Asigurător a gradului de risc;
   • d) efectuarea menţiunilor inexacte în privinţa unor împrejurări importante;
  • 8.3.2. Rezilierea contractului de asigurare în temeiul pct.8.3.1 lit.c) şi d) este exclusă în situaţia în care Asigurătorul cunoştea împrejurarea nemenţionată sau că, menţiunea este făcută inexact fără vina Asiguratului.
  • 8.3.3. Părţile pot solicita rezilierea contractului doar respectînd un termen de preaviz de o lună pînă la data propusă spre reziliere.
  • 8.3.4. Rezilierea contractului de asigurare presupune drept consecinţă încetarea protecţiei din asigurare de la data rezilierii şi restituirea de către Asigurător a primelor de asigurare pentru zilele complete de pînă la expirarea contractului, cu reţinerea cheltuielilor efective de gestiune, dar nu mai mult de 20% din prima de asigurare calculată spre restituire.
 • 8.4. Asigurătorul este eliberat de obligaţia restituirii primelor de asigurare în condiţiile pct.8.3.4 în cazul în care pînă la reziliere a efectuat deja plăţi de despăgubire.
 • 8.5. Contractul de asigurare încetează de fapt şi de drept în cazurile prevăzute în art.10 alin.(1) din Legea nr.414-XVI „Cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule";
 • 8.6. Invocarea şi declararea nulităţii contractului de asigurare, precum şi consecinţele declarării nulităţii, este reglementată prin Capitolul III, Titlul III, Cartea Întîi din Codul Civil (art.216-233) al Republicii Moldova.

IX. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

 • 9.1. Obligaţiile Asiguratului
  • 9.1.1. La producerea accidentului de autovehicul, Asiguratul sau utilizatorul de autovehicul este obligat:
   • a) să întreprindă toate acţiunile posibile pentru diminuarea pagubelor produse;
   • b) să notifice organele poliţiei sau alte organe de drept despre accidentul de autovehicul imediat după producerea lui, cerînd întocmirea actelor referitor la cauzele şi circumstanţele producerii accidentului, precum şi la consecinţele lui;
   • c) în 48 de ore din momentul producerii accidentului, să înştiinţeze asigurătorul care a emis poliţa de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto; participanţii la accident care deţin poliţe de asigurare, indiferent de rezultatele constatării vinovatului, anunţă asigurătorii respectivi şi sînt obligaţi să nu întreprindă de sine stătător măsuri de reparare a pagubelor;
   • d) să notifice participanţii la accident, păgubitul sau apropiaţii lui despre faptul că posedă poliţă de asigurare şi să pună la dispoziţia acestora informaţiile necesare despre asigurător.
   • e) să permită Asigurătorului să verifice starea tehnică a autovehiculului pentru care se solicită încheierea contractului de asigurare obligatorie de răspundere civilă;
   • f) să prezinte Asigurătorului documentele şi dovezile necesare pentru stabilirea cauzelor şi circumstanţelor accidentului, mărimii daunei, precum şi pentru recunoaşterea dreptului la restituire;
  • 9.1.2. Nerespectarea de către Asigurat sau de către utilizatorul autovehiculului a prevederilor pct.9.1.1 lit.c) nu îl scuteşte pe Asigurător de obligaţia de a plăti despăgubirea, acesta fiind însă în drept să înainteze împotriva Asiguratului acţiune de regres privind cheltuielile suplimentare aferente neîndeplinirii prevederilor menţionate.
  • 9.1.3. În caz de leziuni corporale grave sau deces al asiguratului sau utilizatorului de autovehicul răspunzător de producerea accidentului, persoana păgubită primeşte informaţia despre asigurătorul persoanei vinovate la Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule.
 • 9.2. Obligaţiile Asigurătorului
  • 9.2.1. După ce a luat cunoştinţă de producerea accidentului, Asigurătorul este obligat:
   • a) să deschidă dosar de daune la data informării sale despre producerea cazului asigurat;
   • b) să solicite organelor şi instituţiilor competente (poliţia, unităţile de pompieri, procuratura sau instituţiile medicale) informaţii despre accident şi consecinţele lui;
   • c) să examineze bunurile avariate şi să încheie, în termen de 5 zile lucrătoare din data primirii informaţiei despre producerea accidentului de autovehicul, un proces-verbal de constatare a pagubelor;
   • d) să închidă dosarul de daune privind pagubele materiale în cel mult 15 zile calendaristice din data depunerii de către păgubit a ultimului document necesar finalizării dosarului;
   • e) să închidă dosarul de daune privind vătămările corporale sau decesul în cel mult 10 zile calendaristice din data depunerii de către păgubit a ultimului document de confirmare a pagubelor;
   • f) să achite despăgubirea de asigurare în termen de 10 zile calendaristice de la data finalizării dosarului de daună.
  • 9.2.3. Asigurătorul este obligat să soluţioneze cererea şi să achite despăgubirea de asigurare în cel mult 3 luni din data informării despre cazul asigurat.
 • 9.3. Drepturile şi obligaţiile persoanei păgubite
  • 9.3.1. Drepturile persoanei păgubite prin accident produs pe teritoriul Republicii Moldova de autovehiculul aflat în posesiunea Asiguratului se exercită faţă de Asigurătorul de răspundere civilă auto direct, la sediul acestuia, sau prin reprezentantul de despăgubiri, în limitele răspunderii asigurătorului prevăzute în prezenta lege.
  • 9.3.2. Persoana păgubită poate să adreseze cerere de despăgubire direct asigurătorului de răspundere civilă auto sau reprezentantului de despăgubiri desemnat de acesta, indiferent de faptul că Asiguratul a executat sau nu obligaţia de înştiinţare prevăzută la pct.9.1.1 lit.c).
  • 9.3.3. Asigurătorul nu este în drept să refuze examinarea şi soluţionarea cererii de despăgubire depuse în condiţiile pct.9.3.2 din prezentul contract.

X. DISPOZIŢII FINALE

 • 10.1. Toate litigiile care derivă din prezentul contract de asigurare se soluţionează în procedură extrajudiciară prin încheierea tranzacţiilor de împăcare sau în procedură judiciară prin decizia instanţei de judecată sesizată, după caz.
 • 10.2. Limita despăgubirilor de asigurare, modul de constatare şi evaluare a pagubelor şi plată a despăgubirilor, sînt cele prevăzute în Legea nr.414-XVI din 22.12.2006 „Cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule”, prevederi ce fac parte integrantă din prezentul contract de asigurare.
 • 10.3. Dovada achitării primelor şi a valabilităţii contractului se face cu poliţa/poliţele de asigurare RCA şi cu documentele de plată.
 • 10.4. Prezentul contract este încheiat în limba de stat şi/sau în limba rusă, semnat în 2 exemplare, fiecare din ele avînd aceeaşi forţă juridică din care unul a fost înmînat Asiguratului.
 • 10.5. Am luat la cunoştinţă de dispoziţiile legale privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule.