Conditii de asigurare benevola de sanatate

Condiţii de asigurare de sănătate pentru călătorii în străinătate

GENERAL ASIGURĂRI S.A., IDNO: 1016600035165, MD-2005, or.Chişinău, str. Pușkin, nr. 47/5, tel./fax:(+373) 22 783 800/ 801, denumită în continuare „Asigurător”, în persoana Directorului General care activează in baza Statutului sau a Reprezentantului Asiguratorului şi Contractantul indicat în polița de asigurare, au convenit cele ce urmează:

I. DISPOZIŢII GENERALE

Prezentul contract are la baza Condițiile de asigurare facultativă de sănătate pe perioada călătoriei peste hotare (în continuare Condiții), sunt elaborate în conformitate cu Codul Civil al Republicii Moldova, Legea Republicii Moldova cu privire la asigurări Nr. 407-XVI din 21.12.2006 alte acte normative în vigoare şi sunt calificate drept „Asigurări generale”, clasa 2. „Asigurări de sănătate”. Condițiile de asigurare constituie parte indispensabilă a Contractului de asigurare facultativă de sănătate pe perioada călătoriei peste hotare. În prezentul Contract de asigurare pot fi stipulate şi alte condiții contractuale, stabilite prin acordul comun al părților, care nu contravin actelor normative în vigoare. Asigurătorul nu acordă protecție de asigurare în favoarea persoanelor, care la momentul perfectării Contractului: ₋ se află în momentul încheierii Contractului peste hotarele Republicii Moldova; ₋ se află la tratament în condiții de ambulatoriu/staționar; ₋ se află la evidență în dispensarele narcologice, psihoneurologice, de ftiziatrie, dermatovenerologice.

II. NOŢIUNI UTILIZATE ŞI SEMNIFICAŢIA LOR

În scopul determinării şi reglementării relațiilor contractuale conform prezentelor condiții contractuale, stabilirii drepturilor şi obligațiunilor părților Contractante, se utilizează următoarele noțiuni:

 • 2.1. Asigurător – C.A. GENERAL ASIGURARIS.A., care deține dreptul de a desfăşura activitatea de asigurare în baza licenței, conform căreia în schimbul primei de asigurare încasate îşi asumă obligația să acopere prin asigurare riscurile stipulate în prezentele Condiții.
 • 2.2. Asigurat (persoana asigurată) – persoană fizică, în favoarea căreia a fost încheiat cu Asigurătorul Contractul de asigurare facultativă de sănătate şi în care obiectul asigurării, în baza Contractului încheiat, este viața, sănătatea şi capacitatea de muncă a acesteia.
 • 2.3. Contractant – persoana fizică sau juridică, care a încheiat cu Asigurătorul contractul de asigurare şi s-a obligatsă achite prima de asigurare. Contractantul poate fi în acelaşi timp şi Asigurat, în cazul în care obiectul asigurării în baza Contractului încheiat este viața şi sănătatea acestuia. În cazul asigurării familiei Contractant poate fi unul dintre soți. În cazul asigurării colective Contractant poate fi Angajatorul/Organizatorul călătoriei sau, în cazul cooperării participative, şi salariatul întreprinderii/conducătorul de grup. În calitate de Asigurați (beneficiari ai asigurării) sunt calificați doar persoanele înscrise în „Lista persoanelor supuse asigurării facultative de asistenţă medicală în baza Contractului colectiv”.
 • 2.4. Îmbolnăvire subită – Modificarea organică sau funcțională a stării normale de sănătate a Asiguratului, diagnosticată ca atare de un medic de specialitate, contractată în perioada de valabilitate a asigurării sau care se manifestă pentru prima dată în perioada de valabilitate a asigurării şi necesită tratament medical de urgență pentru evitarea decesului sau deteriorării serioase a sănătății Persoanei Asigurate. În stabilirea existenței unei asemenea afecțiuni medicul Companiei de Asistență poate ține cont de localizarea geografică a Persoanei asigurate, caracterul urgenței medicale şi disponibilitatea serviciilor sau mijloacelor medicale potrivite în locul respectiv.
 • 2.5. Afecţiune Preexistentă (boală cronica) – Orice boală, vătămare din accident sau altă condiție medicală a Asiguratului diagnosticată ca atare de către un medic, prezentă înaintea intrării în asigurare a acestuia, cu excepția afecțiunilor acute care au fost vindecate în totalitate şi se va referi la: orice boală respiratorie (care afectează plămânii şi respirația), boală cardiacă, accident cerebral vascular sau cancer pentru care Persoana asigurată vreodată a primit tratament (inclusiv intervenție chirurgicală, analize sau investigații efectuate de către medicul Persoanei asigurate sau un consultant/ specialist, precum şi medicamente prescrise); orice Afecțiune pentru care Persoana asigurată a fost supusă operațiilor chirurgicale, tratamentului staționar sau investigațiilor în cadrul unui spital sau unei clinici pe parcursul ultimelor şase luni.
 • 2.6. Accident – evenimentul subit (întâmplător) generat de un factor mecanic sau chimic provenit din afară şi fără voința Asiguratului, care are ca efect vătămarea corporală, detectabilă din punct de vedere medical, dizabilitatea permanentă sau decesul acestuia. În accepțiunea prezentei definiții, în scopul delimitării riscului survenit în momentul conducerii autovehiculului, se consideră „accident” şi coliziunea a două sau mai multe autovehicule, produsă pe drumurile publice sau ciocnirea acestora cu un alt obstacol, răsturnarea, deraparea, incendiul, care au ca efect vătămarea corporală sau decesul Asiguratului.
 • 2.7. Compania de asistenţă – partenerul/reprezentantul Asigurătorului, care a stabilit relații contractuale de colaborare în domeniul deservirii Asiguraților în momentul producerii cazului asigurat şi/sau reglementării pretențiilor de despăgubire a prestatorilor de servicii medicale.
 • 2.8. Contract de asigurare – acordul de voință liberă realizat între Asigurător şi Contractant (Asigurat) prin care se stabilesc, se modifică sau se sting raporturi juridice. Contractul de asigurare se încheie în scris, în baza Cererii de asigurare completate şi stipulează drepturile, obligațiile şi mecanismul de executare a acestora. Prin contractul de asigurare, Contractantul se oblige să achite Asigurătorului prima de asigurare, iar Asigurătorul se obligă să achite Asiguratului despăgubirea de asigurare la producerea cazului asigurat în interiorul perioadei de asigurare. Contractul de asigurare este format din cererea de asigurare, Polița de asigurare emisă de asigurător și clauzele contractuale aferente poliței de asigurare facultative de sănătate pe perioada călătoriei peste hotare.
 • 2.9. Poliţa de asigurare – document prin care se confirmă încheierea contractului de asigurare facultativă de sănătate pe perioada călătoriei peste hotare.

III. OBIECTUL ASIGURĂRII

 • 3.1. Obiectul asigurării facultative de sănătate pe perioada călătoriei peste hotare (risc principal) îl constituie interesele patrimoniale, care nu contravin legislației Republicii Moldova, corelate cu persoana Asiguratului, viața şi sănătatea acestuia.
 • 3.2. Asigurătorul în conformitate cu Contractul de asigurare facultativă de sănătate pe perioada călătoriei peste hotare încheiat acordă protecție de asigurare de riscuri principale şi/sau riscuri auxiliare, contractate şi nominalizate în Polița de asigurare în perioada valabilă a protecției de asigurare şi achită despăgubiri în corespundere cu prezentele clauze contractuale.

IV. SUBIECTUL ASIGURĂRII

 • 4.1. Subiect al asigurării facultative de sănătate pe perioada călătoriei peste hotare pot fi persoane fizice, cetățeni ai Republicii Moldova, apatrizi sau străinii.
 • 4.2. În cazul asigurării persoanelor cu vârsta de 0 – 12 luni sau persoanelor cu vârsta mai mare de cât 65 ani împliniți, a cetățenilor străini fără reşedință în Republica Moldova, Asigurătorul are dreptul sa majoreze costul asigurării în corespundere cu rezultatul evaluării de underwriter a riscurilor preluate în asigurare.

V. EXTINDEREA TERITORIALĂ TERMENUL DE ACŢIUNE

 • 5.1. Asigurarea facultativă de sănătate pe perioada călătoriei peste hotare este valabilă în afara teritoriului Republicii Moldova şi a țărilor de reşedință a Asiguratului, pe teritoriul indicat în polița de asigurare.
 • 5.2. Termenul de acțiune a asigurării este indicat în polița de asigurare.

VI. PROTECŢIA DE ASIGURARE (DEFINIREA CAZULUI ASIGURAT)

 • 6.1. Asigurătorul acordă Asiguratului (persoanelor asigurate membrii asiguraţi ai familiei – contract colectiv pentru asigurarea grupului de călători) despăgubiri financiare, în natură sau mixte în cazul producerii riscurilor principale asigurate, denumite în p.6.2. al prezentelor condiții contractuale şi în cazul producerii riscurilor auxiliare asigurate, denumite în p.6.3. al prezentelor condiții contractuale, daca asiguratul a optat pentru aceasta protecție.
 • 6.2. În conformitate cu clauzele Contractului de asigurare încheiat pe ”protecţie de asigurare de riscuri principale”, drept caz asigurat poate fi calificată producerea evenimentelor expuse în clauza „asigurare de pierderi financiare”, denumite precum urmează:
  • 6.2.1. Pierderi financiare legate de cheltuielile aferente tratamentului medical în cazul în care dereglarea sănătății Asiguratului, afecțiunea sau îmbolnăvirea subită are caracter acut, a survenit neaşteptat, întâmplător şi s-a produs în perioada de asigurare valabilă, pe teritoriul indicat în polița de asigurare, iar evenimentul, pentru înlăturarea consecințelor căruia s-a făcut asigurarea necesită asistență medicală necesară şi suficientă pentru salvarea vieții sau diminuarea durerii şi se limitează la:
   • a) asistenţă medicală în condiţii de ambulatoriu (Policlinică, Centre Medicale)acordată ca urmare a îmbolnăvirii subite, inclusiv: asistenţă medicală de urgenţă, inclusiv urgenţă medico-chirurgicala şi servicii de ambulanţă; consultaţia medicului generalist:anamneză; examen clinic general; examen clinic specific; consultaţia medicului specialist; investigaţii funcţionale şi de laborator în scopul diagnosticării maladiei sau stării acute, în conformitate cu indicaţiile medicului curant; servicii de radiologie, endoscopie, ecografie, ultrasonografie, scintigrafie, radioizotopice, alte investigaţie necesare pentru stabilirea diagnosticului; intervenţii de mică chirurgie efectuată în condiţii de ambulatoriu (policlinică); tratament medicamentos, prescris de medicul curant, manopere; solicitarea medicului la locul de cazare dacă este imposibilă deplasarea la instituţia medicală recomandată de către Compania de asistenţă; onorariul personalului medical;
   • b) asistenţa medicală în condiţii de staţionar, acordată ca urmare a îmbolnăvirii subite, inclusiv: spitalizare în regim de urgenţă; consultaţia medicului internist; consultaţiile medicilor specialişti; tratament în condiţii spitaliceşti inclusiv, consumabile medicale şi medica- mente prescrise de medicul curant pentru perioada de spitalizare, manopere, cheltuieli de cazare (hoteliere), onorariul personalului medical; investigaţii de laborator, diagnostice funcţionale, inclusiv, radiologie, en- doscopie, ecografie, ultrasonografie, scintigrafie, radioizotopice, alte inves- tigaţii prescrise de către medicul curant în corespundere cu protocolul clinic; intervenţii chirurgicale urgente în condiţii de staţionar; anestezie locală, loco-regională sau generală; asistenţă medicală în secţii specializate de terapie intensivă şi reanimare;
   • c) asistenţa medicala acordată ca urmare a acutizării unei afecţiuni preexistente (a unei boli cronice) se limitează la măsuri de urgență pentru salvarea vieții asiguratului sau măsuri ce urmăresc calmarea durerii acute, în limita maximă de 500 EUR în conformitate cu documentația şi concluziile medicale care atestă starea de urgență.
  • 6.2.2. Pierderi financiare legate de evacuarea medicală în cazul accidentării sau îmbolnăvirii, care include şi se limitează la transportarea Asiguratului cu ambulanța sau alt mijloc de transport specializat la o altă instituție medicală pentru tratarea vătămării corporale sau a maladiei subite de care suferă acesta, în condițiile în care Asiguratului nu-i poate fi garantată îngrijire medicală adecvată stării sănătății în instituția în care este internat şi acest fapt pune în pericol viața Asiguratului, realizată în limitele sumei asigurate.
  • 6.2.3. Pierderi financiare legate de repatrierea medicală în cazul accidentării sau îmbolnăvirii care include şi se limitează la transportarea Asiguratului de peste hotare cu ambulanța(sau alt mijloc de transport specializat) în Republica Moldova sau la cea mai apropiată de domiciliu instituție medicală şi asistenţa persoanei însoţitoare, dacă o asemenea însoțire este indicată în corespundere cu prescripția medicului curant. Cheltuielile de repatriere se includ în suma despăgubirilor legate de producerea evenimentului asigurat şi nu depăşesc limitele sumei asigurate.
  • 6.2.4. Pierderi financiare legate de repatrierea post-mortem – Cheltuielile reale, aprobate de Asigurător, legate de transportarea corpului neînsufleţit al Asiguratului ca urmare a decesului acestuia în cazul accidentării sau îmbolnăvirii subite, care includ şi se limitează la: Cheltuielile reale, dar nu mai mari decât suma asigurată pentru acest risc, legate de necropsia decedatului, dacă aceasta este obligatorie în corespundere cu protocolul clinic sau a altor acte normative ale ţării în care s-a produs decesul; Cheltuielile reale, dar nu mai mari decât suma asigurată pentru acest risc, legate de îmbălsămarea corpului neînsufleţit al Asiguratului, necesară şi suficientă pentru a fi transportat în Republica Moldova, efectuată în corespundere cu cerinţele transportatorului sau a altor acte internaţionale; Cheltuielile reale, dar nu mai mari decât suma asigurată pentru acest risc, legate de costul secriului şi al cutiei de transportare a corpului neînsufleţit în Republica Moldova; Cheltuielile reale, dar nu mai mari decât suma asigurată pentru acest risc, legate completarea documentelor de însoţire aferente transportării corpului neînsufleţit în Republica Moldova; Cheltuielile reale, dar nu mai mari decât suma asigurată pentru acest risc, legate îmbarcarea în transport (aerian, terestru, maritim) a corpului neînsufleţit în Republica Moldova;Cheltuielile reale, dar nu mai mari decât suma asigurată pentru acest risc, legate transportarea corpului neînsufleţit în Republica Moldova;
  • 6.2.5. Pe lîngă Excluderile prevăzute în capitolul VII ale prezentelor condiții contractuale, Asigurătorul, în corespundere cu protecția „Asigurarea de riscuri principale” nu despăgubeşte prin această asigurare şi, respectiv, nu compensează cheltuielile aferente tratamentului medical, evacuarea medicală, repatrierea medicală, repatrierea post-mortem prestate pentru si/ sau care sunt consecința a:
   • a) alcoolismului, toxicomaniei, narcomaniei sau a consecinţelor directe ale acestora;
   • b) afectiunilor stomatologice, cu excepţia tratamentului stomatologic de urgenţă (în cazul achitării costului serviciilor prestate pe urgenţă stomatologică din cont propriu al Asiguratului, limita maximă de protecţie de asigurare pentru aceste cazuri este de 150 euro);
   • c) tratamentului ortopedic, inclusiv utilizarea dispozitivelor ortopedice şi a tehnicelor ortopedice;
   • d) tratamentului ortodontic, prepararea sau repararea danturii artificiale, aplicarea coroniţelor, aplicarea sau repararea punţilor, tratamentul chirurgical maxilo-facial sau stomatologic planificat;
   • e) traumelor, îmbolnăvirilor sau otrăvirilor şi consecinţele acestora suportate de Asigurat în stare de ebrietate alcoolică, narcotică sau toxică, comiterea premeditată a unei crime, tentative de sinucidere, automutilare, cu excepţia cazurilor când Asiguratului i-a fost provocată o asemenea stare de spirit prin acţiuni ilegale ale unor terţe persoane;
   • f) maladiilor infecţioase: hepatite A, B, C, D, E, tuberculoza, TORCH
   • g) infecţiile, micozele, scabia, pediculoza şi alte maladii stipulate în Acordurile interstatale în vigoare;
   • h) maladiilor sexual transmisibile inclusiv HIV/SIDA şi complicaţiile acestora, indiferent de forma clinică şi gradul de dezvoltare, gonoree, sifilis, trihomoniaza, mycoplasma și altele;
   • i) maladiilor legate de invaziile parazitare: giardioza, ascaridoza, oxiuroza, toenioza, cysticercoza, diphylobotrioza, sparganoza etc.), alte maladii stipulate în Acordurile interstatale în vigoare;
   • j) maladiilor oncologice, inclusiv hemoblastozelor, indiferent de forma clinică şi gradul de dezvoltare a acestora;
   • k) maladiilor psihice şi complicaţiilor lor, diverse traumatisme şi maladii somatice provenite din cauza maladiilor psihice;
   • l) tuberculozei, sarcoidozei, mucoviscidozei, colagenozelor, indiferent de forma clinică şi gradul de dezvoltare;
   • m) insuficienţei renale cronice, care necesită efectuarea hemodialize,
   • n) insuficienţei hepatice cronice;
   • o) dereglărilor sexuale, sterilităţii, inseminării artificiale, contracepţiei;
   • p) maladiilor ereditare şi anomaliilor congenitale, indiferent de forma clinică şi gradul de dezvoltare;
   • q) diabetului zaharat şi complicaţiilor acestuia;
   • r) afecţiunilor actinice acute şi cronice; de asemenea, Asigurătorul nu compensează cheltuielile aferente:
   • s) tratamentului planificat al maladiilor cronice inclusiv, chirurgii planificate, cunoscute sau ne cunoscute de care suferă Asiguratul, tratate sau netratate anterior momentului încheierii Contractului de asigurare facultati ă de sănătate pe perioada călătoriei peste hotare, inclusiv tratamentul maladiilor la etapa de asistență medicală de ambulatoriu;
   • t) asistența medicală și alte cheltuieli datorate unei epidemii sau pandemii recunoscută oficial în țară/țările în care călătorește Asiguratul;
   • u) tratamentul maladiilor infecţioase, care au putut fi prevenite din timp prin vaccinare şi (sau) constituie urmări de încălcare a măsurilor de profilaxie - carantină de către Persoana asigurată după contactul cu purtătorul;
   • v) tratamentului de reabilitare, homeopatic, reflexoterapeutic, terapie manua- le sau tratamentului cu caracter experimental;
   • w) transplantului de celule, ţesuturi şi organe;
   • x) intervenţiilor chirurgicale pe cord, angiografie, aplicarea stentului, By-pas (angioplastie) aorto-coronariană;
   • y) procedurilor şi intervenţiilor chirurgicale cosmetice şi plastice, protezării cosmetice/plastice, schimbării sexului;
   • z) monitorizării sarcinii şi complicaţiilor acesteia;
   • aa) asistenţei medicale la naştere şi complicaţiile acesteia cu excepţia unor complicaţii subite, care pun în pericol viaţa gravidei şi/sau fătului în perioada de graviditate de până la 30 săptămâni şi vârsta gravidei până la 38 ani. Asigurătorul va acoperi cheltuielile medicale suportate nemijlocit pentru înlăturarea acestui pericol în limita maximă de până la 500,00 EURO;
   • bb) chiuretajelor sau mini-avorturilor, dacă acestea nu reprezintă o consecinţă a unui accident sau o necesitate de urgenţă;
   • cc) aplicării protezelor medicale de orice gen inclusiv, protezare vasculară;
   • dd) aa) aflării în staţionar pentru beneficiere de asistenţă de curatelă şi reabilitare; ab) corecţiei vederii, tratamentul chirurgical a miopiei, hipermetropiei, astig- matismului, procurării sau reparării ochelarilor, lentilelor de contact;
   • ee) ac) procurării sau reparării dispozitivilor şi aparatelor medicale (mijloacelor de transport, stimulatoare cardiace, orice aparat implant temporar sau definitiv).
   • ad) tratamentul antiviral;
   • ff) ae) tratamentul de reabilitare şi/sau curativ-sanatorial;
   • gg) af) tratamentul medical în cazul în care persoana asigurata a întreprins călăto- ria în străinătate cu scopul beneficierii de servicii medicale pentru tratamentul unei boli preexistente: o boală sau afecţiune de care asiguratul şi/sau familia sa are cunoştinţă înaintea intrării în vigoare a protecţiei de asigurare precizate în prezentele condiţii contractuale sau tratamentul aplicat pentru consecinţele traumatismului de muncă sau bolii profesionale;
   • hh) ag) tratamentul chimio şi/sau radio-terapeutic;
   • ii) ah) tratamentul imuno-modulator;
   • jj) ai) dezinfecţie, vaccinare profilactică, expertize medicale şi investigaţii instrumentale şi/sau de laborator, dacă acestea nu reprezintă consecinţa directă a accidentului sau îmbolnăvirii subite acute;
   • kk) aj) prestarea confortului suplimentar în salon, şi anume: salon cu câteva camere separate, televizor, telefon, aparat de condiţionare şi umezire a aerului suplimentare, serviciile coaforului, masorului, cosmetologului, etc.
   • ll) ak) tratamentul administrat fără coordonarea cu Compania de asistenţă sau Asigurătorul, cu excepția circumstanțelor prevăzute la pct.6.2.6. lit.c) din prezentele condiții contractuale;
   • mm) al) tratamentul administrat după expirarea perioadei de asigurare valabilă sau tratamentul administrat la revenirea în Republica Moldova sau ţara de reşedinţă;
   • nn) am) control medical profilactic sau de rutină, screening medical.
  • La producerea riscului principal asigurat Asiguratul sau persoana care reprezintă interesele acestuia, în conformitate cu înscrisurile Contractului încheiat şi Poliței de asigurare remise:
   • a) va înştiința, prin apel telefonic Compania de asistență sau Asigurătorul (numerele telefonice sunt înscrise în Contractul de asigurare), privind producerea evenimentului asigurat.
   • b) se va identifica prin: denumirea companiei de asigurare a cărei deţinător de Poliţă este; - nume, prenume; - seria şi numărul poliţei de asigurare; - evenimentul produs; - adresa şi numărul de telefon la care poate fi contactat Asiguratul; - termenii perioadei de asigurare;
   • c) în cazul în care este imposibil de respectat ordinea acțiunilor menționate mai sus (până la consultul medicului sau la spitalizare) Asiguratul sau persoana care-i reprezintă interesele, este obligat să comunice despre survenirea cazului asigurat Companiei de asistență sau să înştiințeze Asigurătorul la telefonul indicat în Polița de asigurare în cel mai scurt timp dar nu mai târziu de 72 de ore din momentul adresării la medic. În cazul în care Compania de asistență sau Asigurătorul nu sunt informate de către Asigurat, la numerele de telefon şi fax furnizate, în termen de maxim 72 ore şi nu există documente care să justifice întârzierea informării acestora, Asigurătorul va plăti cheltuielile medicale şi de transport ale Asiguratului datorate unui accident sau unei îmbolnăviri, până la o sumă maximă de 500 EUR, daca evenimentul se consideră caz asigurat; Extensie: Indiferent de stipulările prezentelor condiţii contractuale, în situaţia când este periclitată viaţa Asiguratului, Asiguratul sau oricare altă persoană care-i reprezintă interesele, trebuie să organizeze transportarea de urgenţă cutoate mijloacele posibile în cea mai apropiată instituţia medicală, iar apoi să anunţe Asigurătorul sau Compania de asistenţă.
   • d) În cazul în care Asiguratul nu notifică compania de asistență sau Asigurătorul privind producerea evenimentului asigurat până la finele tratamentului medical (asigurare de riscuri principale) Asigurătorul este în drept să ceară explicații în scris privind situația creată şi îşi rezervă dreptul de a adopta decizia definitivă privind compensarea cheltuielilor suportate;
   • e) În cazul care Asiguratul, din motive obiective nu apelează la Compania de asistență sau s-a convennit de comun accord cu Asigurătorul asupra apelării în mod personal la orice altă instituție medicală şi Asiguratul achită personal costul prestației medicale, acesta depune Asigurătorului (în oficiul central al Companiei), timp de 30 zile calendaristice de la reîntoarcere în Moldova, Cererea de despăgubire la care anexează în mod obligatoriu:
    • -originalul Poliţei de asigurare sau copia acestea;
    • -originalul contului (facturii) remis de instituţia medicală (pe blancheta firmei sau cu ştampila respectivă);
    • -extrasul medical de la medicul/instituţia prestatoare de servicii în care se indică familia pacientului, diagnosticul, data solicitării asistenţei medicale, durata tratamentului, nomenclatorul serviciilor prestate cu descifrarea acestora după date şi cost, suma totală pentru plată;
    • -reţetele prescrise de medic în legătură cu accidentul sau maladia suportată (în original, ştampilate de farmacie cu indicarea costului medicamentului procurat);
    • -originalul documentelor de confirmare a plăţilor pentru tratament, medi- camente şi alte servicii (ştampila care confirmă plata, recipisa de încasare a banilor în numerar sau recipisa bancară în care se indică suma pentru transfer);
    • -paşaportul internaţional şi copia acestuia;
    • -copia Buletinului de identitate;
    • -alte documente, după caz.
   • f) Pentru a reglementa pretențiile de despăgubire în baza asigurării de risc prin- cipal „repatriere post-mortem”, persoana care reprezintă Asiguratul trebuie sa anunţe Compania de asistenţă sau Asigurătorul despre survenirea riscului asigurat. Timp de 30 zile calendaristice de la repatriere în Moldova din contul personal al rudelor Asiguratului, acestea trebuie sa depună cererea de Despăgubire întocmită în baza cheltuielilor suportate pe cont propriu de rudele apropiate a Asiguratului, şi se vor anexa în mod obligatoriu:
    • -documentul ce certifică decesul;
    • -certificatul oficial care atestă cauza decesului;
    • -în caz de accident, documentele referitoare la circumstanţele decesului;
    • -certificatul de deces;
    • -documentele ce confirmă cheltuielile menţionate în lit. a) p. 6.2.4.a prezentelor condiţii contractuale;
    • -alte documente, după caz.
 • 6.3. Asigurătorul după recepționarea tuturor documentelor enunțate mai sus de la Asigurat, va finaliza regularizarea dosarului de daună în termen de 30 zile caledaritice calculate de la data depunerii ultimului document cu achitarea despăgubirii de asigurare în interiorul acestui termen sau remiterii deciziei de refuz.
 • 6.4. În conformitate cu clauzele Contractului de asigurare încheiat, protecția de riscuri principale poate fi suplinită cu „protecţie de asigurare de riscuri auxiliare” care se indica in polita de asigurare.
 • 6.5. Protecţia de asigurare de riscuri principale începe la ora 00.00 a primei zile din perioada de asigurare, înscrisă în poliţa de asigurare, dar nu înainte de traversarea hotarului Republicii Moldova (trecerea se autentifică de către serviciile de frontieră), cu condiția că prima de asigurare a fost achitată integral.
 • 6.6. Protecţia de asigurare încetează la ora 24.00 a ultimei zile din perioada asigurată, înscrisă în Poliţa de asigurare sau în momentul intrării în spaţiul Moldovei în perioada de asigurare facultativă de sănătate în călătoria peste hotare valabilă.

VII. EVENIMENTE EXCLUSE DIN PROTECŢIA DE ASIGURARE

 • 7.1. Asigurătorul, nu oferă protecție de asigurare şi,respectiv, nu despăgubeşte prejudiciul cauzat direct sau indirect, rezultat „din” sau „în legătură cu” sau care contribuie, sau este rezultat al:
  • a) instituirii stării de război; război civil; revoluţie sau stării excepţionale
  • b) invaziei; intervenţiei străine;
  • c) ostilităţii militare (declarate sau nedeclarate), rebeliunii, insurecţiei;
  • d) tulburării în mase, care au proporţii de răscoală;
  • e) instaurării puterii militare sau uzurpării puterii;
  • f) contaminării biologice sau chimice;
  • g) exploziei proiectilelor, bombelor, grenadelor, fiind consecinţa oricărui act de terorism;
  • h) înrolării în forţe armate sau angajare în serviciu în alte formaţiuni militare;
  • i) participării active sau pasive la acte de terorism sau război, precum și aderarea la o organizație de terorism.
 • 7.2. Asigurătorul nu-şi asumă obligaţii prin asigurare şi, respectiv, nu achită despăgubiri de asigurare în cazul în care Asiguratul, în perioada de valabilitate a Contractului de asigurare, comite acțiuni calificate de organele de drept crimă sau infracțiuni care au determinat producerea Cazului asigurat.
 • 7.3. Asigurătorul nu-şi asumă obligaţii prin asigurare şi, respectiv, nu achită despăgubiri de asigurare în cazul în care Asiguratul, în perioada de valabilitate a Contractului de asigurare, comite acțiuni care au determinat producerea cazului asigurat sau sunt cauza survenirii acestuia şi, anume:
  • a) a falsificat datele în Cererea de asigurare perfectată;
  • b) nu a informat Compania de asistenţă (partenerul Asigurătorului) sau a informat întârziat despre producerea evenimentului asigurat dacă starea sănătăţii permitea comunicarea verbala şi a beneficiat de servicii medicale sau alte servicii ca exemplu: evacuare, repatriere sau tratament în staţionar cu durata mai mare de 10 zile, prestat în legătură cu îmbolnăvirea subită sau accidentarea Asiguratului, fără informarea Asigurătorului şi consimţământul acestuia privind validarea contractului şi acoperirea cheltuielilor;
  • c) a practicat activităţi profesionale cu risc sporit, sporturi de agrement sau profesionist, a participat la competiţii, cantonamente, antrenamente sportive, fapt care a condus la producerea riscului asigurat (excepţie – declararea acestui fapt şi aplicarea coeficienţilor de majorare la calculul primei de asigurare în momentul încheierii Contractului);
  • d) s-a intoxicat cu alcool, droguri, medicamente sau substanţe toxice, adminis- trate contra indicaţii ale normelor sanitare şi de protecţie;
  • e) suferă de consecinţele tentativei de suicid;
  • f) a pilotat sau a călătorit pe unitatea de transport, alta de cât de rută (avion, iaht, autovehicul de curse), cu excepţia cazurilor în care a călătorit în calitate de pasager pe bordul transportatorului civil, dirijat de un pilot profesionistsau altspecialist licenţiat;
  • g) a fost înrolat în forţe armate sau angajat în serviciu în alte formaţiuni militare;
  • h) a participat activ sau pasiv la acte de terorism sau război.
  • i) este membrul a unei organizații teroriste
 • 7.4. Nu se califică drept „Caz asigurat” (dacă nu există alte prevederi contractuale) şi, se subînțelege că, asigurarea dată exclude compensarea cheltuielilor legate direct sau indirect „de”, rezultate „din” sau „fiind în legătură cu” situațiile, care au contribuit sau contribuie la producerea riscului asigurat (inclusiv dereglarea stării sănătății Asiguratului) în caz de acţiune directă sau indirectă a energii nucleare.
 • 7.5. Asigurătorul nu plăteşte sume asigurate şi /sau despăgubiri de asigurare în cazul în care interesul asigurării este ilicit sau prejudiciul suferit este cauzat sau este consecință acestuia. Refuzul Asigurătorului de a plăti despăgubirea sau suma asigurată poate fi contestat de către Asigurat (Contractant) în instanța de judecată. 7.6. Dacă Asigurătorul susține că în sensul acestei excluderi, orice cheltuieli nu sunt acoperite de această asigurare, sarcina de a demonstra contrariul îi revine Asiguratului.

VIII. SUMA ASIGURATĂ

 • 8.1. Suma asigurată este obligația financiară maximală a Asigurătorului față de Asigurat, reprezentată în cuantum (suma asigurată pentru protecţia de riscuri principale şi sumele asigurate pentru asigurare de riscuri auxiliare), exprimată în valută forte – euro, negociată în momentul încheierii Contractului de asigurare şi înscrisă în Polița de asigurare în rubrica „Suma asigurată”.
 • 8.2. Suma asigurată la asigurarea facultativă de sănătate pe perioada călătoriei peste hotare se stabileşte per persoană.
 • 8.3. Suma asigurată se stipulează în Polița de asigurare. 8.4. Sumele asigurate indicate în Polița (Contractul) de asigurare (pentru asigurarea de riscuri principale şi/sau de riscuri auxiliare) se diminuează cu cuantumul plăților anterioare, în cazul în care Asiguratul sau Beneficiarul asigurării au fost despăgubiți pentru riscurile produse.

IX. PRIMA DE ASIGURARE

 • 9.1. Prima de asigurare reprezintă suma pe care Contractantul este obligat să o plătească Asigurătorului, la eliberarea poliței de asigurare, în modul şi termenul prevăzut de Contractul de asigurare, în schimbul preluării de către Asigurător a riscului asigurat.
 • 9.2. Primele şi tarifele de asigurare sunt calculate de Asigurător. Mărimea concretă a tarifului de asigurare se stabileşte în Contractul de asigurare prin acordul comun al părților.
 • 9.3. Mărimea primei de asigurare calculată pentru protecția de riscuri principale şi riscuri auxiliare poate fi majorată prin aplicarea coeficienților de majorare în cazul asigurării persoanelor încadrate în activități cu risc sporit sau diminuată prin aplicarea rabatului tehnic (contracte familiale, contracte colective – asigurarea grupului de turişti sau asigurarea grupului de copii).
 • 9.4. Valoarea primei de asigurare reprezentată prin cuantumul primelor de asigurare calculate pentru protecția de riscuri principale şi primele de asigurate de riscuri auxiliare se înscrie în Polița de asigurare în rubrica „Prima de asigurare”.
 • 9.5. Prima de asigurare se achită integral, în mod unic, în numerar sau prin virament.
 • 9.6. Plata primei de asigurare se face integral, la sediul Asigurătorului sau a reprezentanțelorsăi dacă părțile nu au convenit în scris altfel.
 • 9.7. Dovada plății primei de asigurare o va face Contractantul și/sau Asiguratul, înscris constatator fiind orice document probator al plății, prevăzut de legislația în vigoare. 9.8. Răspunderea pentru neachitarea la timp şi în volum deplin a primelor de asigurare o poartă Contractantul (Asiguratul).

X. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ASIGURATULUI

 • 10.1. Asiguratul/Contractantul are dreptul să procure protecție de asigurare facultativă de sănătate pe perioada călătoriei peste hotare, care poate cuprinde în asigurare protecția de asigurare de riscuri principale şi protecție de asigurare de riscuri auxiliare.
 • 10.2. Asiguratul, în baza Contractului de asigurare încheiat, are dreptul:
  • a) să ia cunoştință cu clauzele contractuale și Condițiile de asigurare;
  • b) să încheie Contracte de asigurare facultativă de sănătate pe perioada călătoriei peste hotare în calitate de Contractant în favoarea terțelor persoane (Contracte colective) sau în favoarea membrilor familiei sale (Contract familial) sau, pentru sine însuşi (Contract individual) în baza prezentelor condiții contractuale;
  • c) să beneficieze de servicii aferente evenimentului produs în corespundere cu prezentele condiții contractuale în cazul în care evenimentul a fost calificat drept „caz asigurat”;
  • d) să înainteze reclamații de despăgubire sau achitare a sumei asigurate la producerea cazului asigurat;
  • e) să beneficieze de despăgubiri de asigurare, achitate în corespundere cu rezultatele constatării cazului asigurat sau consecințele acestuia;
  • f) să primească, în cazul pierderii Contractului de asigurare, duplicatul acestuia, cu achitarea costului formularului nou emis;
  • g) să inițieze procedura de rezoluțiune a Contractului.
 • 10.3. În cazul în care Contractant al asigurării este altă persoană decât Asiguratul, Contractantul are aceleaşi obligații ca şi cele atribuite Asiguratului în baza Contractului încheiat, iar dreptul său se limitează la:
  • a) încheierea Contratului de asigurare în favoarea terților şi achitarea primei de asigurare aferente;
  • b) inițierea procedurii de rezoluțiune a Contractului de asigurare, dacă se respectă condiția: valabilitatea Contractului nu a expirat iar „Asiguratul /ții, în perioada de valabilitate a asigurării, precedentă momentului rezoluțiunii nu a/au beneficiat de despăgubiri de asigurare în baza acestui Contract”;
 • 10.4. Asiguratul /Contractantul este obligat:
  • a) să fie prezent în persoană la întocmirea Cererii de asigurare şi/sau să completeze personal cererea de asigurare;
  • b) să acorde Asigurătorului posibilitatea de a verifica circumstanțele aferente asigurării în baza prezentelor condiții contractuale;
  • c) să achite prima de asigurare în cuantumul calculat în baza tarifelor de asigurare în vigoare la momentul încheierii Contractului, în termenele stabilite – până la plecarea în călătorie respectiv, până la începerea perioadei de asigurare;
  • d) să asigure păstrarea documentelor perfectate de către părțile implicate în relațiile contractuale;
  • e) să respecte prescripțiile medicului şi a companiei de asistență/Asiguratorului, legate de reglementarea cazului asigurat;
  • f) să informeze Asigurătorul, la momentul încheierii Contractului de asigurare şi /sau în perioada de valabilitate a Contractului, despre toate circumstanțele esențiale referitoare la riscul asigurat sau modificarea împrejurărilor care îl influențează. Se consideră a avea importanță acele împrejurări periculoase, care ar putea influența decizia Asigurătorului privind încheierea Contractului de asigurare (boli sau afecțiuni preexistente, tratamente sau intervenții medicale planificate, scopul călătoriei, activitățile cu risc sporit ce urmează a fi practicate peste hotare);
  • g) să acorde Asigurătorului posibilitatea de a verifica circumstanțele privind derularea asigurării în baza prezentelor condiții contractuale;
  • h) să acorde Asigurătorului dreptul de a verifica starea sănătății Asiguratului sau persoanelor asigurate în baza Contractului de asigurare încheiat;
  • i) să informeze Asigurătorul despre producerea riscului asigurat îndată ce s-a aflat despre aceasta, iar în cazuri independente de voința păgubitului (stare gravă a sănătăţii, lipsa reţelei de telefon, etc.) – în decurs de cel mult 30 de zile calendaristi din data adresării la medic sau reîntoarcere în Republica Moldova;
  • j) să urmeze şi să respecte prescripțiile medicului curant;
  • k) să absolve medicii instituțiilor medicale de obligația de a păstra confidenți- alitatea față de reprezentanții Asigurătorului în raport cu starea sănătății lui, date solicitate în cadrul procedurii de constare a cazului asigurat;
  • l) să întreprindă acțiuni dependente de el pentru a evita producerea cazului asigurat sau pentru a limita pagubele cauzate de producerea acestuia;
  • m) să informeze în scris Asigurătorul despre faptul pierderii Poliței sau a Contractului de asigurare remise.
 • 10.5. Contractantul (altul decât Asiguratul) are obligația:
  • a) să furnizeze informaţii autentice, adecvate realităţii, utilizate ulterior în procesul luării deciziei privind asigurarea, completând în acest sens Cerere de asigurare;
  • b) să prezinte Asigurătorului datele persoanelor asigurate, menţionând numele şi prenumele acestora, codul de identitate, data nașterii, numărul documentului de călătorie, teritoriul de asigurare, riscul/rile asigurate, valoarea sumei asigurate, perioada de protecţie de asigurare, precum și consimțămîntul persoanelor asigurare la prelucrarea datelor cu caracter personal care se prezumă la momentul completării cererii de asigurare.
  • c) de a răspunde pentru veridicitatea informației prezentate în cerere de asigurare față de Asigurător și persoanele asigurate.

XI. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ASIGURĂTORULUI

 • 11.1. Asigurătorul, în conformitate cu prezentul Contract încheiat, prestează Asiguratului (Contractantului) protecție de asigurare de riscuri principale, legate de dereglarea sănătății, soldate cu cheltuieli de asistența medicală sau tratamentul medical administrat Asiguratului şi de riscuri auxiliare.
 • 11.2. Asigurătorul garantează:
  • a) confidenţialitatea, în raport cu persoanele asigurate;
  • b) organizarea prestaţiei serviciilor medicale oportune în timp şi volum către Asiguraţi în caz de accidentare sau îmbolnăvire subită, acută;
  • c) protecţie de asigure de riscuri auxiliare, în cazul în care această protecţie a fost procurată de către Contractant.
 • 11.3. În corespundere cu prezentele condiții contractuale Asigurătorul are dreptul:
  • a) să încheie contracte de asigurare facultativă de sănătate pe perioada călătoriei peste hotare cu persoane fizice, cetățeni ai Republicii Moldova şi apatrizi sau cu persoane juridice, în baza cererii de asigurare, completate personal de către Asigurat (Contractant);
  • b) să estimeze veridicitatea datelor reflectate în cererea de asigurare precum şi respectarea de către Asigurat a clauzelor contractuale;
  • c) să achite despăgubiri în mărime de până la – 500 euro, în cazul în care Asiguratul a beneficiat de servicii medicale şi a achitat personal (în numerar) costul prestației fără informarea imediată a Asigurătorului privind producerea evenimentului asigurat sau fără a coordona preventiv cu Asigurătorul sau Compania de asistență, daca cazul este considerat drept caz asigurat în baza prevederilor contractuale;
  • d) să solicite, în caz de necesitate, pentru evaluarea riscurilor preluate în asigurare, până la încheierea Contractului de asigurare, efectuarea unui examen medical a persoanelor supuse asigurării;
  • e) să verifice informația prezentată în cererea de asigurare privind riscurile de asigurat;
  • f) să refuze încheierea Contractului de asigurare în baza evaluării de underwriting a riscurilor de asigurat;
  • g) să aplice coeficienți de majorare a tarifului la calculul primei de asigurare în baza informațiilor privind solicitantul asigurării sau riscurile pentru care se optează protecție de asigurare de riscuri principale sau riscuri auxiliare, reflectate în cererea de asigurare;
  • h) să aplice coeficienți prestabiliți la calculul primei de asigurare;
  • i) să controleze îndeplinirea de către Contractant (Asigurat) a cerințelor şi prevederilor Contractului de asigurare;
  • j) să supună expertizei medicale şi documentare atât diagnosticele stabilite Asiguratului cât şi tratamentul indicat în cazul reglementării reclamațiilor pe protecția de riscuri principale;
  • k) să modifice sau rezoluționeze Contractul de asigurare în conformitate cu prevederile contractului de asigurare și a legislației în vigoare.
 • 11.4. Asigurătorul este obligat:
  • a) să familiarizeze Contractantul (Asiguratul) cu prezentele clause contractuale de asigurare;
  • b) să elibereze Asiguratului Polița de asigurare după încasarea primei de asigurare;
  • c) să contribuie la acordarea oportună şi calitativă a asistenței medicale şi / sau consultative Asiguratului/ților la survenirea cazului asigurat, în baza prezentelor Condiții de asigurare şi în conformitate cu Contractul încheiat;
  • d) să achite despăgubiri sau sume asigurate în conformitate cu decizia de reglementare a pretenției de despăgubire adoptată;
  • e) să apere interesele Asiguraților în ceea ce ține de prestarea serviciilor de asistență la timp, în volum deplin şi calitativ.

XII. SITUAŢIA DE FORŢĂ MAJORĂ

 • 12.1. Neexecutarea obligațiilor contractuale sau executarea lor în mod necorespunzător nu poate fi imputată părților contractante în cazul în care aceasta este cauzată de evenimente de forță majoră, care nu puteau fi prevăzute la data încheierii contractului sau dacă părțile n-au putut împiedica apariția acestora sau înlăturarea efectelor lor. Ca evenimente de forță majoră vor fi considerate:
  • a) acțiuni militare de orice natură;
  • b) sancțiuni economice impuse la nivel internațional;
  • c) revolte populare, civice;
  • d) orice alt eveniment ce nu poate fi controlat de către părți și anume situaţie invocată de către partea împiedicată să își îndeplinească obligațiile contractuale, generată de un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil și dovedită cu documente emise de autorităţi publice competente. Cu titlu exemplificativ și nelimitativ, Asigurătorul nu despăgubește prejudiciile generate de următoarele: fenomene meteo, calamităţi, epidemii, pandemii, greve, conflicte politice şi de război, situaţii catastrofale, de pericol public, atac terorist, embargo internaţional, precum cazul în care companiile aeriene, în mod unilateral, stabilesc limite de răspundere sau aduc modificări cu privire la orar, itinerar.
 • 12.2. Partea ce invocă evenimentele de forță majoră este obligată în decurs de 3 zile de la apariția evenimentului invocat să notifice partea opusă despre apariția evenimentului.
 • 12.3. În cazul apariției evenimentelor de forță majoră, termenele de executare a obligațiilor contractuale se vor prelungi pentru o perioadă suplimentară egală cu perioada în care se desfăşoară evenimentele de forță majoră.

XIII. VALABILITATEA CONTRACTULUI DE ASIGURARE

 • 13.1. Contractul de asigurare facultativă de asistență medicală este acordul de liberă voință, realizat între Asigurat şi Asigurător, prin care se stabilesc, se modifică sau se sting raporturile juridice.
 • 13.2. Contractul de asigurare se încheie pentru perioada indicata in polița de asigurare şi intră în vigoare la ora 00.00 a zilei ce urmează după ziua în care a fost încasată prima de asigurare în contul Asigurătorului.
 • 13.3. Contractul poate fi modificat sau rezoluționat numai în conformitate cu clauzele sale ori prin acordul părților, dacă legea nu prevede altfel. 13.4. Modificarea clauzelor Contractului de asigurare se efectuează prin acordul scris al părților, confirmat prin semnăturile şi ştampilele părților contractante.
 • 13.5. Oricare dintre părți Contractantul sau Asigurătorul, are dreptul să inițieze procedura de rezoluțiune a contractului de asigurare încheiat, fără a invoca un temei de neexecutare contractului, până la expirarea termenului de valabilitate a acestuia prin notific area în scris a parții opuse cu o anticipație de 45 zile calendaristice până la data rezoluțiunii.
 • 13.6. Contractul de asigurare poate fi rezoluționat din inițiativa Asigurătorului, cu un preaviz scris comunicat Contractantului cu 14 zile înainte de rezolvirea contractului, în cazul în care Contractantul/Asiguratul încalcă obligația de informare asupra tuturor împrejurărilor importante, agravarea riscurilor asigurate. Rezoluțiunea este exclusă în cazul în care inexactitatea era cunoscută Asigurătorului sau mențiunea a fost făcută inexact fără vina Asiguratului. În asemenea caz Asigurătorul poate rezolvi contractul doar în decurs de 1 (una) lună din momentul când a luat cunoştință despre inexactitate.
 • 13.7. Rezoluțiunea se efectuează prin declarație scrisă a Asigurătorului, iar prima de asigurare achitată se va restitui plătitorului acesteia fără careva rețineri.
 • 13.8. Asigurătorul rezoluționează Contractul de asigurare din inițiativa Contractantului în decursul a cel mult 30 zile în cazul în care termenul de asigurare nu a expirat şi Asigurătorul nu a achitat sume asigurate sau despăgubiri de asigurare în baza Contractului supus rezolvirii.
 • 13.9. În cazul rezolvirii Contractului de asigurare la solicitarea Contractantului, prima de asigurare achitată se va restitui plătitorului acesteia în valoare diminuată. Asigurătorul va reține cuantumul calculat din costul asigurării pentru perioada expirată a Contractului de asigurare şi valoarea cheltuielilor de gestiune ale Asigurătorului.
 • 13.10. Contractului de asigurare încetează de drept prin acordul amiabil al părților, precum şi:
  • a) La neachitatrea de către Asigurat a primei de asigurare în mărimea şi în termenul stabilit în contractual de asigurare și legislația în vigoare;
  • b) La expirarea termenului său de acțiune (la ora 24.00 a ultimei zile a termenului de asigurare);
  • c) La îndeplinirea de către Asigurător a obligațiilor contractuale (achitarea integral a sumei asigurate sau onorarea obligațiilor contractuale per caz asigurat) ;
  • d) La lichidarea Asigurătorului, în modul stabilit de lege;
  • e) În alte cazuri prevăzute de lege.
  • f) Contractul de asigurare este nul în cazurile prevăzute de legislație sau dacă a fost încheiat în condițiile care contravin legislației în vigoare.
 • 13.11. În cazul nulității absolute a contractului de asigurare, Asigurătorul restituie integral Asiguratului primele de asigurare încasate, iar Asiguratul care a beneficiat de despăgubirea de asigurare va restitui integral sumele beneficiate.

XIV. PRELUAREA DE CĂTRE ASIGURATOR A DREPTURILOR ASIGURATULUI (SUBROGAREA)

 • 14.1. Asiguratorul, plătind despăgubirea de asigurare (prejudiciul real), preia, în limitele acestei sume, dreptul la creanță, dreptul la care asiguratul sau o altă persoană, care a încasat despăgubirea de asigurare, îl deține în raport cu o terță persoană, responsabilă de producerea pagubei.
 • 14.2. Dacă Asiguratul va încasa o parte din pagubă de la persoana terță, vinovată de producerea cazului asigurat, Asiguratorul este scutit de plata acelei părți din despăgubire.
 • 14.3. În cazul în care asiguratului i-a fost compensată de către persoana vinovată toată paguba pricinuită sau există o hotărâre definitivă a instanței de judecată de încasarea a pagubei de la persoana vinovată, Asiguratorul este absolvit de plata despăgubirii de asigurare.

XV. JURISDICŢIA SOLUŢIONĂRII LITIGIILOR

 • 15.1. Litigiile apărute în legătură executarea Contractului de asigurare se vor soluționa de către părți pe cale amiabilă iar în cazul neatingerii unui acord în acest sens – se vor soluționa în instanța de judecată competentă în ordinea stabilită de legislația Republicii Moldova.
 • 15.2. Până la depunerea cererii de chemare în judecată partea respectivă este obligată să înainteze pretenție celeilalte părți cu motivare corespunzătoare. Pretenția şi răspunsul la aceasta trebuie să fie expediate prin poştă (recomandat) sau transmise prin curier cu confirmarea înmânării.
 • 15.3. Parte căreia îi este înaintată pretenția are obligația în termen de 30 zile să răspundă la cerințele înaintate. Termenul acordat pentru răspuns începe să curgă din momentul primirii pretenției.
 • 15.4. Contractul de asigurare este încheiat în conformitate cu legislația Republicii Moldova și este guvernat de jurisdicția Republicii Moldova în orice țară în situațiile de apariție a litigiilor, unde dreptul aplicat va fi cel al Republicii Moldova.
 • 15.5. Prezentul contract este încheiat în limba română, iar în cazul în care Asigurătorul va prezenta o copie tradusă a contractului de asigurare în limba rusă sau engleză, în cazul apariției unor divergențe, prioritate vor avea prevederile din limba română