Conditii de asigurare benevola de sanatate

Condiţii de asigurare de sănătate pentru călătorii în străinătate

Prezentele Condiţii speciale de asigurare medicală pentru călătorii în străinătate (în continuare – Condiţii de asigurare) sunt elaborate în corespundere cu Legea Republicii Moldova cu privire la asigurări nr.407-XVI din 21 decembrie 2006, Codul Civil al Republicii Moldova în redacția din 01.03.2019, alte acte normative în vigoare şi regulamentele interne ale I.M. C.I.A. „TRANSELIT” S.A. Condițiile de asigurare stabilesc principiile de bază ale asigurării, modul încheierii și executării contractelor de asigurare, care prin înțelegere comună dintre părți, pot include și alte prevederi suplimentare, care nu contravin legislației Republicii Moldova.

I. NOŢIUNI GENERALE

Accident – evenimentul subit (întâmplător), imprevizibil generat de un factor provenit din afară şi fără voinţa Asiguratului care are ca efect leziunea corporală, tulburarea sănătăţii sau decesul acestuia.

Asigurat – persoană fizică care are încheiat un Contract de asigurare cu Asigurătorul şi este participant la asigurare, care în schimbul primei de asigurare are dreptul să primească despăgubirea sau suma asigurată stipulată în Poliță /Contract în cazul producerii riscului respectiv.

Asigurător – Întreprinderea Mixtă Compania Internațională de Asigurări „TRANSELIT” S.A., persoana juridică înregistrată în Republica Moldova, care deține licența pentru desfășurarea activității de asigurare și care își asumă obligația, în schimbul primei de asigurare încasate, să efectueze asigurarea de cheltuieli medicale a persoanelor care pleacă peste hotare.

Asigurarea pentru călătorii Multiple – perioada sumară în zile de răspundere a Asigurătorului pe parcursul valabilității poliței de asigurare în cazul călătoriilor multiple peste hotare.

Beneficiar al asigurării – Asiguratul sau persoana desemnată expres în calitate de Beneficiar în Contractul de asigurare medicală pentru persoanele care călătoresc în străinătate, autorizată să încaseze suma asigurată în cazul decesului Asiguratului. În cazul în care există mai mulţi beneficiari desemnaţi, aceştia au drepturi egale asupra cotei-parţi din suma asigurată. Înlocuirea sau revocarea beneficiarului se permite oricând în cursul executării contractului încheiat. În cazul în care unul dintre beneficiari a contribuit esenţial la decesului Asiguratului, fapt confirmat prin hotărâre judecătorească definitivă, suma asigurată se va plăti celorlalţi beneficiari desemnaţi sau moştenitorilor legali.

Caz asigurat – constă în producerea riscului asigurat care naște obligația Asigurătorului să plătească despăgubirea de asigurare. Este situaţie în care Asigurătorul se obligă să asigure acordarea serviciilor medicale şi deservire prevăzute de prezentele condiţii, determinate de tulburarea sănătăţii sau decesul Asiguratului în urma unor îmbolnăviri subite sau a unui accident survenit în timpul aflării lui peste hotare în perioada de asigurare.

Cazul de necesitate urgentă – reprezintă acea situație în care, în lipsa unei îngrijiri medicale imediate, viața Asiguratului sau sănătatea sa fizică ar fi puse în pericol sau s-ar produce daune ireparabile sănătații fizice a acestuia; de asemenea, sunt considerate cazuri de necesitate urgentă și situațiile în care, datorită simptomelor bolii Asiguratului (ca de ex. pierderea cunoștinței, sângerare, febra mare, stare de voma etc.) sau ca o consecință a unui accident sau a unei vătămări severe bruște a sănătății Asiguratului, acesta necesită îngrijire medicală imediată.

Compania de asistenţă (assistance) – persoana juridică care, în cadrul asigurărilor de persoane, acordă asistenţă Asiguratului (beneficiarului) în caz de producere a riscului asigurat, care constă în organizarea prestării către asigurat (beneficiar) a serviciilor tehnice, medicale, financiare, juridice (servicii de asistență şi management al plăţilor şi regularizarea pretenţiilor în cadrul asigurării de cheltuieli medicale în ţările indicate în Poliță ). Compania de asistență este autorizată de către Asigurător să acționeze în numele său.

Contract de asigurare – act încheiat prin care o parte (Contractantul asigurării) se obligă să plătească celeilalte părți (Asigurător) prima de asigurare, iar Asigurătorul se obligă să plătească Asiguratului, beneficiarului asigurării o prestație bănească (despăgubire de asigurare) la producerea cazului asigurat în interiorul perioadei de asigurare.

Contractant al asigurării – persoană fizică sau juridică care încheie Contractul de asigurare pentru asigurarea unui risc privind o altă persoană şi se obligă faţă de Asigurător să plătească prima de asigurare, fără a obţine calitatea de asigurat. Contractantul poate avea și calitatea de Asigurat.

Despăgubirea de asigurare (indemnizația) – suma pe care Asigurătorul o datorează Asiguratului în vederea compensării pagubei produse de evenimentul asigurat.

Evacuare medicală – transportarea Asiguratului / beneficiarului asigurării la o instituţie medicală specializată.

Franşiza – parte din prejudiciu suportată de asigurat, care este stabilită în calitate de sumă fixă sau de procent din despăgubirea de asigurare ori din suma asigurată şi care este prevăzută în Contractul de asigurare; cheltuieli suportate de către asigurat (reţinerea proprie).

Îmbolnăvire subită – boala sau tulburarea imprevizibilă a sănătăţii survenită brusc care pune în pericol viaţa Asiguratului / beneficiarului asigurării şi necesită intervenţie medicală de urgenţă.

Obiectul asigurării – constituie interesele patrimoniale ale Asiguratului legate de cheltuielile pentru asistenţă medicală urgentă şi de serviciile de deservire acordate lui la survenirea cazului de asigurare pe perioada aflării peste hotare.

Polița de asigurare – document prin care se confirmă încheierea Contractului de asigurare medicală pentru călătorii în străinătate.

Repatriere medicală – transportarea Asiguratului aflat în străinătate la indicaţia medicului până la țara de domiciliu permanent sau până la cea mai apropiată de domiciliu instituţie medicală, în limita prevăzută în Polița de asigurare pentru repatriere.

Repatrierea post-mortem (a corpului neînsufleţit)– transportarea corpului neînsufleţit al Asiguratului în ţara de reşedinţă permanentă în cazul decesului acestuia peste hotare în perioada de asigurare, în limita prevăzută în Polița de asigurare pentru repatriere.

Riscul asigurat – fenomen, eveniment sau grup de fenomene sau evenimente prevăzute în Contractul de asigurare, care odată produse, pot genera prejudicii vieţii, sănătăţii Asiguratului şi în legătură cu producerea cărora apar obligaţiile contractuale ale Părţilor.

Prima de asigurare – reprezintă suma pe care Asiguratul / Contractantul asigurării este obligat să o plătească Asigurătorului, la eliberarea poliţei de asigurare, în modul şi în termenul prevăzut de Contractul de asigurare, în schimbul preluării de către Asigurător a riscului asigurat. Prima de asigurare este suma de bani (în valută naţională) calculată în baza tarifelor de prime de asigurare în vigoare la momentul încheierii Contractului de asigurare şi în conformitate cu cursul oficial de schimb al valutei forte valabil la data încheierii Contractului de asigurare, calculată şi înscrisă în Polița de asigurare.

Suma asigurată – limita maximă a răspunderii Asigurătorului în cazul producerii evenimentului pentru care s-a încheiat Contractul de asigurare. Este suma bănească în limita căreia Asigurătorul acoperă cheltuielile medicale şi de asistenţă pentru cazurile survenite peste hotare în perioada de asigurare, incluzând şi cheltuielile de evacuare medicală (repatriere), repatrierea corpului neînsufleţit.

Ţara (teritoriul) de aflare, statul străin – statul, cetăţean al căruia Asiguratul nu este şi pe teritoriul căruia nu locuiește permanent.

II. OBIECTUL ASIGURĂRII.

 • 2.1 Obiectul asigurării îl constituie interesele patrimoniale ale Asiguratului, ce nu contravin legislaţiei Republicii Moldova, corelate cu viaţa şi sănătatea acestuia, precum şi de cheltuieli neprevăzute pentru tratament medical, suportate de Asigurat, în urma unei îmbolnăviri subite şi / sau unui accident survenit în perioada aflării temporare peste hotare, ce ţin de cazul asigurat.
 • 2.2 Asigurătorul, în baza prezentelor Condiţii de asigurare, încheie contracte de asigurare medicală pentru persoanele care călătoresc în străinătate și acordă protecţie de asigurare pentru riscurile menționate în Contractul de asigurare şi achită despăgubiri de asigurare în corespundere cu clauzele contractuale generale şi speciale, dacă acestea au fost stipulate în Contractul încheiat

III. SUBIECŢII (INCLUSIV EXCLUDERI) ŞI TERITORIUL DE ASIGURARE.

 • 3.1 Asigurătorul încheie contracte de asigurare medicală pentru călătorii în străinătate cu persoanele fizice cu domiciliu stabilit în Republica Moldova, apatrizii şi persoanele juridice cu sediul permanent în Republica Moldova. Asigurarea nu este valabilă în țările în care Asiguratul / beneficiarul asigurării are domiciliul stabil sau al căror cetățean este (cazurile de dubla cetățenie).
 • 3.2 Nu se acordă protecția de asigurare persoanelor care pleacă în țară străină cu trai permanent. În baza prezentelor condiţii nu pot fi Asigurați persoanele care solicită asigurarea pentru perioada în care desfăşoară activităţi în străinătate sau legate de o serie de profesiuni implicate în / sau care sunt:
  • - servicii de salvare;
  • - armată;
  • - aviaţie;
  • - curăţări coşuri;
  • - actori de circ;
  • - demolări şi / sau cei care lucrează cu materiale explozive;
  • - scufundări şi activităţi asemănătoare;
  • - pompieri profesionişti;
  • - ascensiuni montane care necesită folosirea frânghiilor / ghizilor;
  • - activităţi nucleare;
  • - explorări / forări / producţie în domeniul petrolier;
  • - poliţie şi activităţi legate de asigurarea securităţii;
  • - marinari;
  • - stivuitori;
  • - îmblânzitori de animale sălbatice;
  • - conducerea autovehiculelor (şoferi profesionişti), auto service;
  • - minerit, construcţii - montaj, săpare de tuneluri;
 • 3.3 Contractul de asigurare este valabil pe teritoriul tuturor ţărilor lumii, cu excepţia Republicii Moldova – teritoriul în cadrul căruia domiciliază Asiguratul și în țările în care are domiciliul stabil sau al cărui cetățean este (cazuri de dubla cetațenie).
 • 3.4 Excluderi din teritoriul de valabilitate a Contractului de asigurare:
  • - statele pe teritoriul cărora au loc acţiuni militare (de război, revoluţii, lovituri de stat);
  • - statele în adresa cărora sunt aplicate sancţiuni economice sau juridice din partea ONU;
  • - statele pe teritoriul cărora au fost depistate diferite surse de epidemii în masă;
  • - statele pe teritoriul cărora sunt atestate riscuri evidente legate de siguranţa persoanei.

IV. RISCURI ȘI CAZURI ASIGURATE. AGRAVAREA RISCULUI.

Riscul asigurat este unul sau mai multe evenimente sau fenomene viitoare, posibile, dar incerte, prevăzute de Contractul de asigurare, la care sînt expuse viața, sănătatea Asiguratului. Cazul asigurat constă în producerea riscului asigurat care naște obligația Asigurătorului să plătească despăgubirea de asigurare și anume – dereglarea sănătății ca urmare a îmbolnăvirii acute, subite, care pune în pericol viața și sănătatea Asiguratului și care necesită asistența medicală de urgență (în caz de stomatologie de urgență – limita maximă a cheltuielilor este de 150 USD sau echivalentul acestora).
 • 4.1 La survenirea cazului asigurat, cu condiția ca Compania de Asistență să fie înstiințată telefonic imediat (dar nu mai târziu de 24 ore) pentru a da permisiunea de acordare a serviciilor medicale în baza poliței de asigurare, Asigurătorul acoperă următoarele cheltuieli:
  • 4.1.1 în timpul călătoriei în străinătate, de tratament în condiţii de staţionar, internare în spital, pentru efectuarea operaţiilor urgente, investigaţiilor diagnostice, incluzând plata pentru medicamentele necesare recomandate de medic, materiale de pansament şi mijloace de fixare (ghips, bandaj), excepție fac suporturile pentru membrele fracturate;
  • 4.1.2 de transportare a Asiguratului cu ambulanţa la cel mai apropiat spital sau medic (doar într-o singură direcție);
  • 4.1.3 de tratament ambulatoriu, incluzând cheltuielile pentru serviciile medicului, investigaţii diagnostice, plata pentru medicamentele necesare prescrise de medic, materiale de pansament şi mijloace de fixare (ghips, bandaj), excepție fac suporturile pentru membrele fracturate;
  • 4.1.4 pentru repatrierea medicală justificată şi recomandată de medic, repatrierea de peste hotare la țara de domiciliu permanent sau până la cel mai apropiat spital, în limita sumei asigurate stipulată în Poliță, incluzând cheltuielile pentru însoţitor (dacă o asemenea însoţire este indicată de medic) şi dacă necesitatea de repatriere a Asiguratului, survenită în urma producerii cazului de asigurare, este confirmată documentar. Repatrierea medicală a Asiguratului se efectuează, de asemenea și în cazurile, cînd cheltuielile de tratament staționar pot depăși limita răspunderii de asigurare, prevăzută în Polița de asigurare și este confirmată documentar;
  • 4.1.5 de repatriere post-mortem, a corpului neînsufleţit de peste hotare în ţara de reşedinţă până la locul de înhumare (nu și cheltuielile funerariilor și înhumării) a Asiguratului, dacă decesul Asiguratului a survenit în urma unui caz asigurat, în limita răspunderii de asigurare, indicată în Polița de asigurare și confirmat documentar.
 • 4.2 În cazul asigurării riscului auxiliar – infectarea cu virusul Covid 19 – Sars Cov 2, Asigurătorul acoperă următoarele cheltuieli:
  • 4.2.1. în timpul călătoriei în străinătate, de tratament în condiții de staționar (în caz de îmbolnăvire cu COVID-19, maxim 7 zile), internare în spital, pentru efectuarea operațiilor urgente, investigațiilor diagnostice, incluzând plata pentru medicamentele necesare recomandate de medic, materiale de pansament și mijloace de fixare (ghips, bandaj), excepție fac suporturile pentru membrele fracturate;
  • 4.2.2. transportarea Asiguratului cu ambulanța la cel mai apropiat spital sau medic (doar într-o singură direcție);
  • 4.2.3. de tratament ambulatoriu incluzând cheltuielile pentru serviciile medicului, investigații diagnostice, plata pentru medicamentele necesare prescrise de medic, costurile medicamentelor pentru tratarea COVID-19, materiale de pansament și mijloace de fixare (ghips, bandaj), excepție fac suporturile pentru membrele fracturate și cheltuielile pentru cazare pe timp de izolare, pe perioada aflării peste hotare în caz de îmbolnăvire cu COVID-19;
  • 4.2.4. efectuarea Testului pentru depistarea virusului (Covid 19 – Sars Cov 2), doar la indicația scrisă a medicului – maxim 2 ori;
  • 4.2.5. cheltuielile legate de deplasarea asiguratului, doar în cazul îmbolnăvirii cu COVID-19 din țara în care efectuează călătoria până la locul de domiciliu sau reședință permanentă, atunci când s-a creat imposibilitatea de plecare cu transportul prestabilit de pachetul turistic achiziționat;
  • 4.2.6. pentru repatrierea medicală justificată și recomandată de medic, repatrierea de peste hotare la țara de domiciliu permanent sau până la cel mai apropiat spital, în limita sumei asigurate stipulată în poliță, incluzând cheltuielile pentru însoțitor (dacă o asemenea însoțire este indicată de medic) și dacă necesitatea de repatriere a Asiguratului, survenită în urma producerii cazului de asigurare, este confirmată documentar. Repatrierea medicală a Asiguratului se efectuează, de asemenea și în cazurile, când cheltuielile de tratament staționar pot depăși limita răspunderii de asigurare, prevăzută în polița de asigurare și este confirmată documentar;
  • 4.2.7. de repatriere post-mortem, a corpului neînsuflețit de peste hotare în țara de reședință până la locul de înhumare (nu și cheltuielile funeraliilor și înhumării) a Asiguratului, dacă decesul Asiguratului a survenit în urma unui caz asigurat, în limita răspunderii de asigurare, indicată în polița de asigurare și confirmat documentar.
 • 4.3 Nu sunt considerate cazuri asigurate evenimentele care s-au produs în urma:
  • 4.3.1 comiterii de către asigurat a unor acţiuni calificate ca infracţiuni de către organele de drept, care au determinat producerea cazului asigurat;
  • 4.3.2 stării de ebrietate alcoolică, narcotică sau toxică;
  • 4.3.3 sinuciderii Asiguratului (tulburarea sănătăţii, în urma atentatului de suicid);
  • 4.3.4 zborului Asiguratului într-un aparat de zbor sau dirijarea acestuia, cu excepţia cazurilor de zbor în calitate de pasager într-un avion al aviaţiei civile, dirijat de un pilot profesionist;
  • 4.3.5 acţiunilor militare şi consecinţelor acestora, tulburărilor populare, grevelor, rebeliunilor şi răscoalelor;
  • 4.3.6 serviciului în oricare forţe armate sau alte formaţiuni militare;
  • 4.3.7 exploziilor nucleare, radiaţiei sau iradierii radioactive;
  • 4.3.8 autoprovocării premeditate de către Asigurat a unor leziuni corporale;
  • 4.3.9 bolilor sau accidentelor produse la locul de muncă, în cazul prestării unor activități retribuite fără forme legale;
  • 4.3.10 intenții premeditate de către Asigurat, ce au majorat riscul de infectare cu COVID-19, or, altor acțiuni care au determinat producerea cazului asigurat;
  • 4.3.11. refuzului Asiguratului de a accepta repatrierea medicală indicată de medic, atrage după sine încetarea obligației Asiguratorului de a acoperi cheltuielile medicale după data la care repatrierea medicală putea fi efectuată.
 • 4.4 Asigurătorul nu acordă despăgubiri în următoarele situaţii:
  • 4.4.1 pentru boli cronice și consecințele unor astfel de boli existente (inclusiv acutizarea și recidiva acesteia) sau cunoscute în momentul solicitării și / sau la începutul asigurării, chiar dacă acestea nu au fost tratate sau dacă au fost tratate, acest lucru s-a făcut în perioada de 6 luni înainte de începutul asigurării (incluzând consecințele lor), exceptând cazul în care asistența medicală acordată în străinătate implică măsuri de urgență, neprevăzute, pentru salvarea vieții Asiguratului sau măsuri ce urmăresc numai calmarea durerii acute. Aceleași restricții privind despăgubirea se aplică și consecințelor accidentelor;
  • 4.4.2 pentru tratamentul tulburărilor și bolilor psihice, maladiilor oncologice;
  • 4.4.3 pentru tratamentul consecințelor negative provocate de influența directă sau indirectă a radiației solare (alergii solare, insolatii, arsuri solare);
  • 4.4.4 pentru adresări în cazul prezentării documentelor și informațiilor false;
  • 4.4.5 orice adresare, examinare, îngrijire sau tratament în legătură cu sarcina, nașterea, avortul spontan / terapeutic și consecințele acestora, cu execepția întreruperii sarcinii în urma unui accident;
  • 4.4.6 pentru chiuretaje și miniavorturi, precum și pentru asistența medicală la naștere și complicațiile acesteia;
  • 4.4.7 de tratament chimio și / sau radio-terapeutic; de tratament imuno-modulator; de tratament al maladiilor cronice precum și consecințele acestora, indiferent de stadiul maladiei, cu excepţia stărilor care prezintă pericol direct pentru viaţa Asiguratului;
  • 4.4.8 pentru tratamentul bolilor venerice, SIDA şi oricărui alt sindrom similar, precum şi a maladiilor survenite drept consecinţă a acestora;
  • 4.4.9 cheltuielile legate de chirurgia plastică şi diferite genuri de protezare, inclusiv cea dentară şi oculară, transplantul de celule, de organe, examinare și tratamente pentru sterilitate, fecundare artificială;
  • 4.4.10 pentru accesorii (procurării sau reparării acestora): ochelari, lentile, aparate auditive, cârje, carucior, suporturi pentru fracturi, fixativului ortopedic / ortodontic, stimulatoare cardiace, orice aparat, implant temporar sau definitiv;
  • 4.4.11 de asistenţă stomatologică, cu excepţia tratamentului în caz de dureri acute în sumă de până la echivalentul a 150 USD;
  • 4.4.12 de prestare a serviciilor care nu sunt necesare din punct de vedere medical sau pentru tratamentul, care nu a fost prescris de medic, tratamente naturiste, homeopatice sau cu produse parafarmaceutice;
  • 4.4.13 pentru cure termale, tratamente de recuperare, fizioterapie și tratamente în case de odihnă, sanatorii și alte instituții similare;
  • 4.4.14 pentru maladii infecțioase și consecințele acestora pentru care sunt prevăzute vaccinuri, cu excepția COVID-19 când Asiguratul a achitat prima de asigurare suplimentară pentru riscuri adiționale;
  • 4.4.15 în cazuri când călătoria peste hotare Asiguratul a întreprins-o în scopul de a primi tratament;
  • 4.4.16 pentru dezinfecţii, vaccinări profilactice, injecţii, vaccine, expertize medicale şi investigaţii de laborator, care nu sunt în corelaţie cu accidentul sau îmbolnăvirea subită;
  • 4.4.17 în scopul creării pentru Asigurat a unui confort suplimentar în salon şi anume: televizor, telefon, aparat de condiţionare şi umezire a aerului, serviciile coaforului, masorului, cosmetologului etc;
  • 4.4.18 cheltuielile survenite după data expirării perioadei de asigurare, precum şi cheltuielile suportate după revenirea Asiguratului în ţara cu reşedinţă permanentă;
  • 4.4.19 de adresare pe același caz sau maladie mai mult de 2 ori;
  • 4.4.20 pentru operațiile medicale / intervențiile chirurgicale care pot fi amânate pâna la întoarcerea Asiguratului în tara de origine;
  • 4.4.21 pentru medicamente sau tratamente necesare a fi administrate sau acordate pe parcursul deplasarii în străinătate, dar care erau cunoscute sau prescrise înainte de începerea calatoriei;
  • 4.4.22 în cazul apariției la Asigurat a unor boli infecțioase în țările în care s-a declarat stare de epidemie înaintea intrării acestuia pe teritoriul țării respective, cu excepția COVID -19 și doar în cazul achitării primei de asigurare suplimentare;
  • 4.4.23 în caz de accidente datorate / produse în timpul practicării de către Asigurat a unor activități periculoase / hazardate: planorism, parașutism, alpinism, diving, flyboarding și activități la și sub nivelul apei;
  • 4.4.24 în caz de accidente datorate / produse în timpul participării Asiguratului la competiții / demonstrații (inclusiv antrenamente pentru acestea), necesitând utilizarea unui vehicul cu motor aerian / maritim / terestru;
  • 4.4.25 în caz de accidente datorate / produse în timpul practicării de către asigurat a unor activități distractive / hazardate enumerate în continuare: banana pe apă, scuter de apă, parașuta pe apă și colaci gonflabili de agreement, hipism, schiuri acvatice cu excepția cazului cînd se aplică coeficient de majorare.
  • 4.4.26 cheltuielile telefonice efectuate de Asigurat în scopul contactării Asigurătorului sau Companiei de Asistență sunt suportate de Asigurat.
  • 4.4.27 Asigurătorul nu-și asumă obligații prin asigurare și nu achită despăgubiri de asigurare în cazul în care Asiguratul / beneficiarul asigurării nu a informat Compania de asistență imediat (dar nu mai târziu de 24 ore), dacă starea sănătății permite comunicare prin orice mijloc (telefonic, e-mail, etc.) decât doar în limita a 1000 EUR;
  • 4.4.28 În cazul producerii riscului asigurat de anulare a călătoriei, fapt demonstrat prin prezentarea testului pozitiv SARS-Cov-2 (COVID-19) (efectuat cu 72 ore înainte de ziua călătoriei), se acoperă cheltuielile de transport suportate conform pachetului turistic in limita sumei de 60 EUR pentru transportul auto (excepție transportul personal) și 200 EUR pentru transportul avia, aplicabilitatea fiind condiționată de procurarea prezentei polițe de asigurare cu cel puțin 14 zile înainte de începerea călătoriei și cu achitarea primei de asigurare suplimentare pentru riscul menționat supra.
 • 4.5 Agravarea Riscului
  • 4.5.1 Dacă în perioada de acțiune a Contractului de asigurare vor fi cunoscute circumstanțe care au drept consecința agravarea esențială a riscului prevăzut în contractul / Poliță de asigurare, Asiguratul este obligat să informeze Asigurătorul în scris, în termen de 2 zile lucrătoare, din momentul în care a cunoscut sau trebuia să cunoască agravarea riscului. Informarea se consideră îndeplinită dacă s-a expediat în interiorul termenului indicat.
  • 4.5.2 Dacă cazul asigurat este cauzat de un risc agravat despre care Asiguratul cunoștea sau trebuia să cunoască înainte de încetarea perioadei de asigurare, despăgubirea de asigurare nu se va plăti.
  • 4.5.3 În cazul agravării riscului asigurat, Asigurătorul are dreptul de a solicita rezoluțiunea Contractului de asigurare, de a revizui condițiile contractului, sau de a cere achitarea primei de asigurare suplimentare.
  • 4.5.4 Dacă Asiguratul nu acceptă modificările condițiilor Contractului de asigurare sau achitarea primei de asigurare suplimentare, Asigurătorul este în drept să solicite rezoluțiunea unilaterală a Contractului de asigurare.
  • 4.5.5 Rezoluțiunea asigurării are loc prin notificarea adresată Asiguratului, în termen de o lună din momentul în care Asigurătorul a cunoscut agravarea sau indiciile ei.
  • 4.5.6 Perioada de asigurare încetează la expirarea unui termen de o lună de la recepția declarației de rezoluțiune, iar dacă Asiguratul a săvârșit o încălcare intenționată a obligației de informare - perioada de asigurare încetează la data recepției notificării de rezoluțiune

V. PRIMA ŞI SUMA ASIGURATĂ. FRANŞIZA.

 • 5.1 Prima de asigurare este plata pe care Asiguratul este obligat s-o achite nu mai târziu de începutul perioadei de asigurare indicat în Poliță .
 • 5.2 Prima de asigurare se calculează şi se achită în baza tarifului de asigurare aplicat în funcţie de teritoriul, suma de asigurare, categoria / vârsta persoanelor şi perioada aflării peste hotare a Asiguratului.
 • 5.3 În funcţie de situaţiile concrete şi reieşind din aspectele legate de subscrierea riscurilor, prima de asigurare poate fi ajustată prin diferiţi coeficienţi de majorare sau micşorare.
 • 5.4 Prima de asigurare se achită integral indiferent de perioada de asigurare în numerar sau prin transfer. Dovada plăţii primelor de asigurare o va face Asiguratul / Contractantul asigurării, înscris constatator fiind orice document probator al plăţii prevăzut de legislaţia în vigoare.
 • 5.5 În cazul neachitării primei de asigurare Contractul de asigurare nu produce efecte juridice.
 • 5.6 Mărimea sumei asigurate se stabileşte de către Asigurător şi asigurat prin acord reciproc şi în funcţie de statul unde se face călătoria pe teritoriul căruia există anumite restricţii cu privire la suma necesară pentru posedarea unei protecţii de asigurare adecvate.
 • 5.7 În funcţie de opţiunile Asiguratului referitoare la protecţia de asigurare concretă, Asigurătorul poate prevedea o franşiză necondiţionată.
 • 5.8 Franşiza poate fi stabilită în procente sau în sumă fixă din despăgubirea de asigurare, ori din suma asigurată.
 • 5.9 Franşiza poate fi simplă (atinsă) sau absolută (deductibilă).
 • 5.10 În cazul franşizei simple, Asigurătorul acoperă în întregime paguba până la nivelul sumei asigurate ori de câte ori aceasta este mai mare decât franşiza.
 • 5.11 Franşiza absolută se deduce în toate cazurile din pagubă, ceea ce înseamnă că Asigurătorul acordă despăgubire numai pentru partea din pagubă, care depăşeşte franşiza.
 • 5.12 Dacă interesul asigurat nu există la data începerii asigurării sau dacă un interes viitor nu mai ajunge să se constituie, Asiguratul este eliberat de obligația plății primei de asigurare. Dacă interesul asigurat se stinge, Asiguratul datorează Asigurătorului doar acea parte din primă ce corespunde duratei riscului. Asigurătorul poate cere o taxă corespunzătoare pentru cheltuielile și operațiunile făcute pentru încheierea contractului.
 • 5.13 Dacă Asigurătorul, în baza unei clauze contractuale privind actualizarea primei de asigurare, mărește cuantumul acesteia, Asiguratul are dreptul la rezoluțiunea asigurării, cu respectarea termenului de preaviz de o lună.

VI. CONTRACTUL DE ASIGURARE (MODUL DE ÎNCHEIERE A ACESTUIA), DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR.

 • 6.1 Contractul de asigurare se încheie numai pentru perioada aflării peste hotare pe un termen nu mai mare de 12 luni. Pentru încheierea Contractului de asigurare, Asiguratul prezintă Asigurătorului o cerere, în care indică interesul său în asigurare.
 • 6.2 Asigurarea trebuie încheiată înaintea călătoriei peste hotare. Asigurările încheiate după începerea călătoriei în străinătate sunt considerate nule. Pentru încheierea Contractului de asigurare, Asiguratul prezintă Asigurătorului pașaportul pentru străinătate.
 • 6.3 Contractul de asigurare se încheie în scris. Contractul de asigurare nu se poate dovedi cu martori, chiar dacă există un început de dovadă scrisă. Încheierea Contractului de asigurare se constată prin Polița de asigurare. Contractul de asigurare intră în vigoare la plata primei de asigurare și la emiterea poliţei de asigurare. Polița de asigurare va fi emisă numai după plata integrală a primei de asigurare. În cazul pierderii Contractului / Poliței de asigurare de către Asigurat, va fi eliberat de Asigurător duplicatul acestora, cu aceleași condiții, iar cele pierdute vor fi declarate nevalabile.
 • 6.4 Pentru persoanele fizice Polița de asigurare se completează pentru fiecare aparte sau pentru un grup de persoane, ce călătoresc împreună – pentru întreg grupul cu anexarea la Polița respectivă a listei Asiguraților, confirmată cu semnătura şi ştampila Contractantului. Asigurat în Poliță se indică persoana juridică (angajatul persoanei juridice) sau fizică, responsabilă de grup.
 • 6.5 Răspunderea Asigurătorului începe la data indicată în Contractul / Polița de asigurare ca fiind data începerii asigurării, dar nu înainte de emiterea poliţei şi plata integrală a primei şi nici înaintea trecerii graniţei pentru efectuarea călătoriei respective. Asigurătorul nu va acorda despăgubiri pentru evenimente care au avut loc înainte de începerea acoperirii prin asigurare.
 • 6.6 Protecţia de asigurare începe la ora 00:00 a primei zile din perioada de asigurare înscrisă în Polița de asigurare şi încetează la ora 24:00 a ultimei zile din perioada asigurată înscrisă în Polița de asigurare, din momentul părăsirii de către asigurat a teritoriul acoperit prin asigurare în această zi. Condiţia prealabilă a angajării răspunderii Asiguratorului este ca Asiguratul / Beneficiarul asigurării să îndeplinească întocmai orice acţiune și să execute orice obligaţie în termenii și condițiile menţionate în prezentele Condiții de asigurare.
 • 6.7 Asigurătorul are dreptul:
  • 6.7.1 să solicite în caz de necesitate pentru evaluarea riscurilor preluate în asigurare până la încheierea Contractului de asigurare efectuarea unui examen medical a Asiguraților;
  • 6.7.2 să verifice informaţia prezentată privind riscurile asigurate;
  • 6.7.3 să achite despăgubiri în mărime de până la 1000 euro, în cazul în care Asiguratul a beneficiat de servicii medicale și a achitat personal (în numerar) costul prestației fără a informa imediat (dar nu mai târziu de 24 ore) Asigurătorul/Compania de asistență sau fără a coordona preventiv (sau fără a urma recomandările) cu Asigurătorul/Compania de asistență;
  • 6.7.4 să refuze compensarea cheltuielilor aferente reclamaţiilor privind evenimentul asigurat sau să refuze achitarea despăgubirilor în cazul depistării falsificării datelor prezentate la încheierea contractului;
  • 6.7.5 să aplice coeficienți de majorare / micșorare a tarifului în funcție de informațiile, riscurile optate de Asigurat;
  • 6.7.6 să modifice sau să rezoluționeze Contractul de asigurare;
  • 6.7.7 să supună expertizei medicale și documentare diagnosticul și tratamentul indicat Asiguratului.
 • 6.8 Asigurătorul este obligat:
  • 6.8.1 să încheie Contractul de asigurare medicală a cetăţenilor care pleacă peste hotare doar în prezenţa Asiguratului sau Contractantului;
  • 6.8.2 să familiarizeze Asiguratul cu condiţiile prezente de asigurare;
  • 6.8.3 să remită Asiguratului cererea, Polița și Contractul de asigurare după încasarea primei de asigurare în contul Asigurătorului;
  • 6.8.4 să achite despăgubirile de asigurare în conformitate cu prezentele condiţii şi Contractul de asigurare;
  • 6.8.5 să apere interesele asiguraţilor referitor la prestarea serviciilor de asistenţă la timp, în volum deplin şi calitativ.
 • 6.9 Contractantul /Asiguratul ( Beneficiarul asigurării) are dreptul:
  • 6.9.1 să iniţieze din motive întemeiate rezoluțiunea Contractului de asigurare până la începutul perioadei de asigurare;
  • 6.9.2 să încaseze prima de asigurare restituită, diminuată cu cheltuielile de gestiune ale Asigurătorului;
  • 6.9.3 să fie informat detaliat despre condiţiile de asigurare şi protecţia de asigurare propriu-zisă;
  • 6.9.4 să primească duplicatul poliţei de asigurare în cazul pierderii, deteriorării sau sustragerii;
  • 6.9.5 să beneficieze de toată informaţia cu privire la compania de asistenţă şi atribuţiile ei legate de protecţia de asigurare;
  • 6.9.6 să beneficieze de despăgubirea de asigurare în limitele şi termenele stabilite.
 • 6.10 Contractantul / Asiguratul (Beneficiarul asigurării) este obligat:
  • 6.10.1 să dea răspunsuri corecte şi complete în documentele întocmite la încheierea Contractului de asigurare sau solicitate ulterior de către Asigurător;
  • 6.10.2 să informeze Asigurătorul, la încheierea și în perioada valabilității Contractului de asigurare despre toate circumstanțele esențiale despre riscul asigurat;
  • 6.10.3 să achite primele de asigurare la termenele și în condițiile stabilite în Contractul de asigurare;
  • 6.10.4 să informeze Asigurătorul / Compania de asistență imediat (dar nu mai târziu de 24 ore) în legatură cu producerea riscului asigurat, urmând instrucțiunile acestora;
  • 6.10.5 să se conformeze deciziilor medicale agreate de Asigurător / Compania de asistența;
  • 6.10.6 să urmeze sfaturile / recomandarile Companiei de asistență / Asiguratorului;
  • 6.10.7 să permită Asiguratorului să facă investigații cu privire la circumstanțele producerii riscului asigurat, să înlesnească obținerea tuturor informațiilor necesare soluționării cererii de despagubire (ex. dispensarea medicilor curanți de secretul profesional, detaliile calatoriei efectuate – destinație, interval temporal) și, dacă Asigurătorul consideră necesar, să se supună unei examinari medicale suplimentare;
  • 6.10.8 să depună cererea privind despăgubirea cheltuielilor medicale suportate şi achitate în numerar;
  • 6.10.9 să anexeze la cerere documentele corespunzătoare pentru beneficierea despăgubirilor de asigurare;
  • 6.10.10 să furnizeze toate informaţiile şi documentele solicitate de Asigurător şi să faciliteze eventualele investigaţii referitoare la circumstanţele producerii riscului asigurat; dacă documentele au fost întocmite pe teritoriul altei ţări, să furnizeze Asigurătorului traducerile legalizate ale acestora în limba română din cont propriu;
  • 6.10.11 să declare existența altor asigurări acoperind aceleasi riscuri la alte societăți de asigurare;
  • 6.10.12 să conserve dreptul de regres al Asiguratorului împotriva celor vinovați și să îndeplinească toate procedurile/ formalitățile necesare exercitării acestui drept;
 • În cazul neîndeplinirii oricărei obligații de mai sus, Asiguratorul are dreptul (după caz):
  • a) să rezoluționeze Contractul de asigurare prin notificare scrisă transmisă Asiguratului cu confirmare de primire, rezoluțiunea devenind efectivă începand cu ora 00.00 după 14 zile din data comunicarii;
  • b) să propună modificarea contractului cu ajustarea corespunzatoare a primei de asigurare, în caz contrar în situația în care Asiguratul nu este de acord, contractul se va rezoluționa cu efect de la data solicitarii de modificare;
  • c) să refuze plata despăgubirii sau să o ajusteze corespunzator influenței obligațiilor neîndeplinite asupra producerii / evaluarii cazului asigurat.

VII. ACȚIUNILE ASIGURATULUI / CONTRACTANTULUI LA SURVENIREA CAZULUI ASIGURAT.

 • 7.1 În caz de accident sau îmbolnăvire neaşteptată, Asiguratul este obligat să contacteze de urgenţă (imediat, dar nu mai târziu de 24 ore) compania de asistenţă în baza datelor indicate în Polița de asigurare şi Asigurătorul, informând despre circumstanţele şi starea sănătăţii lui.
 • 7.2 În situaţia când Asiguratul apelează la serviciile companiei de asistenţă sau ale Asigurătorului, el este obligat să pună la dispoziţie următoarele informaţii:
  • - numele, prenumele Asiguratului;
  • - numărul poliţei de asigurare;
  • - documentul de identitate (paşaportul naţional);
  • - circumstanţele în cadrul cărora a survenit evenimentul asigurat;
  • - alte informaţii după necesitate.
 • 7.3 În toate cazurile de apelare la compania de asistenţă sau la Asigurător, Asiguratul (beneficiarul asigurării) este obligat să urmeze necondiţionat indicaţiile şi solicitările acestora. De asemenea, indicaţiile cu privire la selectarea spitalului, a medicului, mijloacelor de transport sau altor indicaţii specifice regularizării cazurilor de asigurare sunt obligatorii pentru asigurat (beneficiarul asigurării).
 • 7.4 La solicitarea medicilor sau spitalelor Asiguratul este obligat să pună la dispoziţie informaţia indicată la pct.7.2. al prezentelor condiţii.
 • 7.5 În cazul în care nu se urmează procedura standard prevazută la punctele 7.1-7.4, este necesar să se comunice în scris sau prin mijloace electronice Asigurătorului / Companiei de asistență motivul nerespectării ei. În acest caz, Asigurătorul îşi rezervă dreptul de a refuza plata despăgubirilor / rambursa cheltuielile, dacă din acest motiv nu se poate stabili şi asuma vreo responsabilitate în baza prevederilor prezentelor condiţii / contractului.
 • 7.6 Asigurătorul nu răspunde de întârzierile în executarea serviciilor convenite în caz de greve, explozii, revolte, mişcări populare, restricţii de liberă circulaţie, sabotaje, acte teroriste, război civil sau război, consecinţe ale surselor de radioactivitate sau de orice alt caz de forţă majoră.

VIII. MODALITATEA DE ACHITARE A DESPĂGUBIRII DE ASIGURARE.

 • 8.1 Dacă la survenirea evenimentului asigurat serviciile medicale sunt achitate de către asigurat din contul propriu, cheltuielile suportate nemijlocit vor fi compensate ulterior de către Asigurător. Dacă cheltuielile nu sunt achitate de către asigurat, atunci acestea urmează să fie achitate de către compania de asistenţă și ulterior recuperate de la Asigurător. În cazul neachitării de către Asigurător a cererilor de rambursare înaintate de către Compania de asistență, cea din urmă se subrogă și preia, în limitele cheltuielor efectuate din numele Asigurătorului dreptul la creanță pe care Asigurătorul îl deține în raport cu Asiguratul / Beneficiarul asigurării, cu dreptul de a depune în instanța de judecată o cerere de rambursare a tuturor cheltuielilor suportate direct Asiguratului.
 • 8.2 Asigurătorul despăgubeşte daunele cauzate în urma survenirii riscului asigurat indicat în Polița de asigurare, în limita sumei asigurate stabilită în contract, cu reţinerea franşizei, conform prevederilor contractului.
 • 8.3 Sunt recunoscute drept cheltuieli medicale sumele băneşti achitate nemijlocit de către asigurat la prescripţiile obligatorii ale medicului curant atestate prin prescripţii medicale şi documente confirmătoare de plată (cecuri, bonuri de plată, dispoziţii de plată, ordine de plată, etc.).
 • 8.4 Documentele respective de plată trebuie să corespundă formelor legale şi fiscale din statul pe teritoriul căruia s-au efectuat şi trebuie să fie prezentate în original, devenind proprietatea Asigurătorului.
 • 8.5 Cheltuielile legate de tratamentul staţionar sunt justificate prin documente eliberate de instituţia medicală în forma şi conţinutul specific statului corespunzător (în original).
 • 8.6 Asiguratul în decurs de 10 zile calendaristice din momentul revenirii în Republica Moldova în scopul regularizării cazului asigurat trebuie să prezinte cererea de despăgubire în forma stabilită şi să anexeze următoarele documente:
  • - Polița / Contractul de asigurare sau copia acesteia;
  • - exemplarul original al facturii (contului) remise de instituţia medicală (pe blanchetă de firmă sau cu ştampila respectivă) în care se indică numele şi prenumele pacientului, diagnosticul, data solicitării asistenţei medicale, durata tratamentului, nomenclatorul serviciilor prestate cu descifrarea lor după date şi cost total pentru plată; în cazul tratamentului dentar ca urmare a durerilor acute, documentele medicale / facturile trebuie să conţină informaţii privind dinţii trataţi şi tratamentul aplicat;
  • - exemplarul original al documentelor de confirmare a plăţilor pentru tratament sau alte cheltuieli aferente asistenţei prestate;
  • - exemplarele originale ale reţetelor prescrise de medic în legătură cu maladia în cauză cu ştampila farmaciei şi costul fiecărui preparat (bonul fiscal eliberat de farmacie aferent achiziţionării medicamentelor);
  • - paşaportul (copia) şi buletinul de identitate (copia).
   În caz de repatriere a corpului neînsufleţit al Asiguratului, beneficiarul asigurării / Moştenitorii legali ai Asiguratului vor furniza suplimentar Asigurătorului următoarele documente:
  • - certificatul de deces al Asiguratului şi documentele care să ateste cauza, locul decesului;
  • - dovada efectuării cheltuielilor pentru care s-a emis pretenţia de rambursare (facturi şi chitanţe emise şi plătite de persoana care solicită rambursarea cheltuielilor).
 • 8.7 În caz de necesitate pentru a soluţiona definitiv cererea de despăgubire Asigurătorul are dreptul de a solicita expertiza medicală a Asiguratului.
 • 8.8. Asigurătorul îşi rezervă dreptul de a verifica toate documentele care au fost prezentate inclusiv prin implicarea specialiştilor săi şi a experţilor din exterior pentru verificarea autenticităţii datelor şi documentelor prezentate.
 • 8.9 Compensarea cheltuielilor medicale pentru tratamentul ambulatoriu se acordă în valută naţională conform cursului de referinţă la BNM a valutei indicate în conturi în raport cu leul moldovenesc stabilit la data producerii cazului de asigurare.
 • 8.10 Asigurătorul poate solicita de la asigurat ca documentele exprimate într-o limbă străină prezentate pentru compensarea cheltuielilor medicale suportate să fie însoţite de traducerea respectivă legalizată în limba de stat. Cheltuielile pentru traducere vor fi suportate de deţinătorul poliţei, acestea putând fi deduse din indemnizaţia de asigurare.
 • 8.11 Dacă în legătură cu producerea unui risc asigurat, împotriva Asiguratului / beneficiarului asigurării / moștenitorului legal a fost instituită o anchetă sau o procedură penală, Asigurătorul are dreptul să amâne luarea unei decizii asupra încadrării evenimentului conform prezentelor condiţii / Contractului de asigurare până la finalizarea respectivelor acţiuni legale.
 • 8.12 Orice acţiune sau informaţie incompletă sau incorectă intreprinsă sau furnizată de către Asigurat / Beneficiarul asigurării / Reprezentant legal / Moştenitor legal / Terţ mandatar al acestora, care împiedică Asigurătorul să determine cauzele producerii riscului asigurat, dă Asigurătorului dreptul de a refuza rambursarea cheltuielilor, respectiv plata despăgubirilor.
 • 8.13 Asigurătorul are obligaţia să valideze conformitatea documentelor justificative solicitate, să finalizeze toate investigaţiile privind producerea evenimentului avizat şi să transmită decizia sa persoanelor îndreptăţite în termen de 30 zile calendaristice de la data la care primeşte toate documentele necesare evaluării dosarului de daună. După decizia luată, Asigurătorul va achita despăgubirea în termen de până la 7 zile calendaristice.
 • 8.14 Asigurătorul nu este responsabil pentru calitatea serviciilor oferite de instituţiile medicale sau de personalul medical sau de alte instituţii legislative sau autorităţi.

IX. CAZURILE ȘI MODUL ÎNCETĂRII, MODIFICĂRII CONTRACTULUI.

 • 9.1 Contractul de asigurare încetează în următoarele cazuri:
  • 9.1.1. Încetarea de drept
   a) prin acordul părților;
   b) la expirarea termenului său de acţiune;
   c) la îndeplinirea de către Asigurător a obligaţiilor contractuale;
   d) la lichidarea Asiguratului persoană juridică sau la decesul Asiguratului persoană fizică;
   e) la lichidarea Asigurătorului, în modul stabilit de legislaţie;
   f) în alte cazuri prevăzute de legislaţie. Dacă riscul asigurat încetează să existe în interiorul perioadei de asigurare, de drept intervine rezoluțiunea asigurării din momentul în care Asigurătorul este notificat despre încetarea riscului asigurat.
  • 9.1.2. Rezoluțiunea Contractului de asigurare
   a) Asigurătorul declară rezoluțiunea prin declarație față de contractant chiar dacă o altă persoană are calitatea de asigurat sau de beneficiar al asigurării.
   b) Rezoluțiunea reprezintă încetarea Contractului de asigurare, la inițiativa uneia dintre părți, ca urmare a neexecutării culpabile a obligațiilor contractuale, de către cealaltă parte, inclusiv la nerespectarea termenilor oferiți de Asigurător privind achitarea primei de asigurare în mărimea şi în termenul stabilit.
   c) Rezoluțiunea poate fi solicitată la cererea Asigurătorului sau Asiguratului doar în cazul în care partea opusă nu își onorează obligațiile prevăzute în contract sau încalcă legislația.
   d) La rezoluțiunea Contractului de asigurare din culpa Asigurătorului, Asiguratului i se restituie integral prima de asigurare. În alte cazuri, Asigurătorul restituie Asiguratului ori succesorilor lui primele de asigurare pentru lunile complete până la expirarea contractului, reținând suma cheltuielilor efective de gestiune.
   e) În cazul rezoluțiunii asigurării, Asigurătorul are dreptul doar la prima care se atribuie perioadei de asigurare care a curs efectiv înainte de data rezoluțiunii. Cu toate acestea, în cazul rezoluțiunii asigurării, Asigurătorul păstrează prima pentru întreaga perioadă de asigurare dacă un caz de asigurare s-a produs, iar Asigurătorul datorează despăgubire de asigurare.
   f) În cazul în care rezoluțiunea s-a produs din cauza neexecutării fără justificare a obligației uneia din părți, dreptul celeilalte părți la repararea prejudiciului rămîne neafectat. În special, în acest caz, Asigurătorul poate cere rambursarea sau, după caz, poate reține cheltuielile de gestiune chiar dacă perioada de asigurare nu a curs ori a fost suspendată, precum și, poate cere dobîndă de întîrziere sau penalitate asupra sumelor la care are dreptul după rezoluțiune.
   g) Rezoluțiunea asigurării nu stinge obligația Asigurătorului aferentă unui caz asigurat produs în interiorul perioadei de asigurare care a curs efectiv înainte de data rezoluțiunii.
   h) Rezoluțiunea produce efecte la expirarea unui termen de 14 zile de la comunicare.
  • 9.1.3. Nulitatea Contractului de asigurare
   a) Contractul de asigurare este nul în cazurile prevăzute de cadrul normativ.
   b) În cazul nulității absolute a Contractului de asigurare, Asigurătorul restituie Asiguratului primele de asigurare încasate cu excluderea cheltuielilor de gestiune.
   c) Asigurătorul nu este obligat să restituie primele încasate în temeiul Contractului de asigurare anulat pe temeiul dolului.
 • 9.2 Modificarea Contractului de asigurare se realizează prin consimţământul tuturor părţilor contractante, astfel cum acesta s-a şi încheiat. De cele mai multe ori schimbarea împrejurărilor esenţiale ale riscului sau riscurilor contractate poate atrage şi modificarea Contractului de asigurare. Modificarea Contractului de asigurare se perfectează în formă scrisă prin întocmirea unor acorduri, contracte, addendumuri adiţionale, care, ulterior semnării de către părţi, fac parte integrantă din Contractul de asigurare.

X. IMPEDIMENTE CARE JUSTIFICĂ NEEXECUTAREA OBLIGAȚIILOR. DATELE CU CARACTER PERSONAL.

 • 10.1 Neexecutarea obligaţiilor contractuale sau executarea lor în mod necorespunzător este justificată în cazul în care aceasta se datorează unor impedimente în afara controlului părților contractante, dacă acestora nu li se putea cere în mod rezonabil să evite sau să depășească impedimentul sau consecințele acestuia, ori în cazul în care nu puteau fi prevăzute la data încheierii contractului. Ca impedimente ce justifică neexecutarea obligațiilor vor fi considerate:
  • a) acţiuni militare de orice natură;
  • b) calamităţi naturale devastatoare;
  • c) orice alt eveniment ce nu poate fi controlat de către părţi.
 • 10.2 Partea ce invocă impedimentele care justifică neexecutarea obligațiilor urmează să notifice partea opusă despre apariția impedimentului în decurs de 3 zile calendaristice de la producerea acestuia.
 • 10.3 În cazul apariţiei impedimentelor care justifică neexecutarea obligațiilor contractuale, termenele de executare a acestora se vor prelungi pentru o perioadă suplimentară egală cu durata existenței impedimentului.
 • 10.4 Conform Legii nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, date cu cracter personal sunt definite ca orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (subiect al datelor cu caracter personal). Persoana identificabilă este persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire la un număr de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.
 • 10.5 Prin semnarea Contractului de asigurare, Asiguratul / beneficiarul asigurării își exprimă acordul pentru prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal de către I.M. C.I.A. ”TRANSELIT” S.A. în scopul administrării Contractului de asigurare / instrumentării dosarului de daune.

XI. REGRESUL ASIGURĂTORULUI PRIN SUBROGAREA ÎN DREPTURILE FAȚĂ DE CEL OBLIGAT LA REPARAREA PREJUDICIULUI

 • 11.1 Asigurătorul care a plătit despăgubirea de asigurare, precum și eventualele cheltuieli de diminuare a prejudiciului, se subrogă, în limitele acestei sume, în dreptul la repararea prejudiciului față de terțul căruia îi revine obligația să repare prejudiciul cauzat, dacă legea sau contractul nu prevede altfel.
 • 11.2. În măsura în care a renunțat la un drept față de acel terț într-un mod care dăunează dreptului asigurătorului de subrogare, asiguratul pierde dreptul său la despăgubire în privința acelui prejudiciu.
 • 11.3. Asigurătorul nu poate exercita dreptul de regres pe baza subrogării față de un membru al familiei contractantului sau a asiguratului, o persoană care se află într-o relație socială echivalentă cu contractantul sau asiguratul ori un salariat al unuia dintre aceștia, cu excepția cazului în care asigurătorul demonstrează că prejudiciul a fost cauzat de acea persoană intenționat sau din culpă gravă, dar cunoscînd că există probabilitatea că prejudiciul va surveni.
 • 11.4. Asigurătorul nu poate exercita drepturile pe baza subrogării în detrimentul asiguratului.
 • 11.5. Asigurătorul poate renunța total sau parțial la exercitarea dreptului de subrogare împotriva persoanei care poartă răspundere de producerea pagubei, dacă ea însăși a suferit grav, sau împotriva moștenitorilor ei, dacă persoana a decedat ca urmare a producerii riscului asigurat, precum și în alte situații în care împrejurările justifică renunțarea.

XII. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

 • 12.1 Asiguratul / Contractantul, semnând Contractul de asigurare, recunoaște în mod expres că a acceptat și a agreat conținutul prezentelor Condiții de asigurare.
 • 12.3 Asigurarea va fi lovită de nulitate în caz de eroare şi de dol sub forma declaraţiilor false, prezentării neadevărate a faptelor sau nedeclarării de informaţii importante de către Asigurat.
 • 12.4 Asigurații trebuie sa ia toate măsurile de prevedere rezonabile, pentru a preîntâmpina producerea de accidente și pentru a evita îmbolnăvirile şi se vor conforma tuturor exigenţelor legale și prevederilor contractuale.
 • 12.5 În cazul în care unul dintre beneficiari a contribuit esenţial la decesul Asiguratului, fapt confirmat prin hotărâre judecătorească definitivă, suma asigurată se va plăti celorlalţi beneficiari desemnaţi sau moştenitorilor legali.
 • 12.6 În cazul apariţiei unor litigii legate de raportul de asigurare, părţile se vor strădui să soluţioneze litigiul pe cale amiabilă, iar în caz de imposibilitate – pe cale judecătorească.